Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på de vanligste spørsmålene kunder stiller oss hver dag. Finner du ikke svar på det du lurer på?
Ta kontakt med oss.

Fjernvarme er et energifleksibelt og vannbårent system som utnytter fornybar overskuddsenergi. Det sirkuleres varmt vann fra energisentralen i isolerte stålrør frem til kundens anlegg. Rørene legges i grøfter på samme måte som annen infrastruktur som strømkabler og fiber

Fjernvarmen som leveres av Akershus Energi Varme er produsert fra fornybare energikilder som pellets/flis, sol, bioolje og spillvarme fra kloakk. Derfor er fjernvarme et godt alternativ for deg som er opptatt av miljøet, samtidig som du oppnår lave investerings- og driftskostnader og en enkel oppvarmingsløsning.

Akershus Energi Varme har konsesjon, fjernvarmeanlegg og nett i Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmokorset, Sørumsand og Årnes. Varme og kjøling leveres kun innenfor våre konsesjonsområdet. Finn ut om ditt bygg eller prosjekt ligger innenfor våre områder under “om oss” eller kontakt oss direkte. Kart over våre konsesjonsområder finnes på NVEs nettsider.

Fjernvarme kan være en løsning både for nye og eksisterende bygg. Nybygg, tilbygg og hovedombygging av enhver kategori som til sammen utgjør mer enn et areal gitt av kommunene, skal normalt pålegges tilknytningsplikt innenfor Akershus Energi Varme AS konsesjonsområde. Eksisterende bygg med fyrhus og vannbåren oppvarming kan koble seg på fjernvarmenettet etter eget ønske ved å inngå avtale med Akershus Energi Varme AS.

Betegnelsen kundesentral blir brukt om enheten som inneholder varme- eller kjølevekslere med tilhørende utstyr til styring, regulering og måling.

Kundesentralen sørger for å overføre varme/kjøling fra primærnettet til sekundærnettet.

Kundesentralen eies og driftes av Akershus Energi varme AS.

Akershus Energi Varme AS legger rør inn til teknisk rom i bygget og installerer en kundesentral. Akershus Energi Varme AS eier rør inntil teknisk rom og eier og drifter kundesentralen. Grensesnittet er ved utgående stusser på varmeveksler i kundesentral. 

Kunder av fjernvarme har ansvaret for alt utstyr etter utgående stusser fra kundesentralen, inkludert sirkulasjonspumpe og ekspansjonskar. Kunden har også ansvaret for at det er strømtilførsel til kundesentralen og at den er plassert i et rom som oppfyller krav i henhold til inngått avtale. Akershus Energi Varme har ansvaret for at det blir levert tilstrekkelig med varme til kundesentralen og at kundesentralen fungerer slik den skal.

Vannkretsen til fjernvarmenettet (primærnettet) og vannkretsen som sirkulerer i bygget (kundens sekundærnett) er to separate lukkede kretser. 

Servicevtaler på sekundærside tilbyr vi ikke.

Våre generelle tekniske retningslinjer og leveringsbetingelser finner du under kundedokumenter:

Hvis ikke annet er avtalt i leveringsavtalen er det dette som er gjeldende.

Våre ansatte har god kunnskap om vannbårne anlegg og drift av fjernvarmeanlegg. 

Ta kontakt hvis du ikke finner det du er ute etter her på nettsidene, eller hvis du har spørsmål som er spesifikke for ditt anlegg.

Haster det – ring vår vakttelefon: 63 82 33 50

Ellers bruk kontaktskjemaet her, eller send oss en epost på fjernvarme@akershusenergi.no

Der hvor kundeforholdet er knyttet til et boligsameie/borettslag, skal forhold som gjelder fjernvarmen gå gjennom styret.

Les også informasjon som gjelder grensesnitt/ansvarsforhold for fjernvarmesystemet

Forbruket avregnes hver måned. Faktura for forbruk i foregående måned sendes ut omkring 5. virkedag hver måned med betalingsfrist siste dag i måneden.

Ta kontakt hvis det er behov for en betalingsutsettelse eller det er ønske om en betalingsplan.

Mer informasjon om avregning og prising finner du under prisoversikt.

Forbruk, faktura og økonomioversikt finnes på Min side.

Gjeldende avtale for et kundeforhold er ikke tilgjengelig via nettsidene eller Min side. Ta kontakt hvis det er spørsmål til det avtalemesssige omkring kundeforholdet.

Ved overtakelse / flytting må du fylle ut skjema for overtagelse og sende inn dette til oss.

Benytt vårt skjema for overtagelse som du finner på siden kundedokumenter. 

Sykdom som er forårsaket av legionellabakterien smitter ved å puste inn små vanndråper. Varmt vann til radiatorer, gulvvarme og ventilasjon går i lukket krets og har ingen smittefare. Det er vann til varmt tappevann som eventuelt kan utgjøre en risiko. 

Vår leveranse av varme fra vårt fjernvarmenett innbefatter oppvarming av tappevann. Vannet i vårt fjernvarmenett sirkulerer imidlertid ikke rundt i kundens bygg. Vannet som går til hver enkelt leilighet er en egen lukket krets i bygget, som tilhører kundens eget anlegg. Ved hjelp av en varmeveksler overfører vi varme fra vår lukkede fjernvarmekrets til kundens egen vannkrets. Vi leverer altså ikke vann inn i bygget, men via varmeoverføring varmer fjernvarmen opp kundens vann. 

Legionellabakterien dør i temperaturer over 60 grader. Varmt tappevann bør derfor være over 60 grader. På grunn av fare for skålding blir kundens anlegg ofte bygd med skåldesperrer for å unngå for varmt tappevann. Skåldesperrene bør da settes til 65 grader. Vi vil da levere like under denne temperaturen, normalt 63 grader. 

I våre tekniske retningslinjer som er vedlegg til vår avtale om levering av fjernvarme, har vi følgende tekst om legionella:

Kunden må selv sørge for at man ikke får oppblomstring av legionella på sekundærside (kundens side) av veksler. For å kunne utføre ”legionella-spyling”, kan temperaturen i kortere tidsrom skrus opp til 70 °C. Dette kan enten gjøres automatisk en gang i døgnet eller ved direkte avtale med AEV. Kunden må sikre at det ikke er fare for skålding når temperatur skrues opp. Videre må kunden selv sørge for at varmt vann spyles gjennom rørnettet til dusjhoder etc. 

For anlegg med akkumulering kan kundesentralen programmeres til å oppnå tappevannstemperatur på 70 °C i en time en gang i døgnet. 

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon og svar på mange spørsmål om legionella: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/sporsmal-og-svar-om-legionella/

Last ned: Tekniske retningslinjer for fjernvarme

Informasjon om driftsavbrudd eller driftsforstyrrelser som får konsekvenser for vår leveranse ut til kunder, vil bli varslet på nettsidene under “Driftsmeldinger”.

Planlagt arbeid som vil kreve stenging av leveranse, vil bli varslet i god tid på e-post direkte til berørte kunder. 

Det er viktig at Akershus Energi Varme AS har riktig kontaktdata til enhver tid. Benytt vårt skjema for kontaktpersoner for oppdateringer.

Fjernkontrollen.no er en nettside hvor du kan finne hvilke energikilder som blir benyttet i fjernvarmeproduksjon. Tjenesten er levert av næringsorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Hensikten med fjernkontrollen.no er å gi kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

Akershus Energi Varme AS rapporterer også til Fjernkontrollen.no og her kan du finne benyttet brensel på hvert anlegg.

Fjernkontrollen.no er delt inn i tre nivåer: Nasjonalt, fjernvarmeselskap eller sted. Ønsker du å se hvilke energikilder som benyttes totalt for Akershus Energi Varme AS, velger du selskap i menyen øverst. Ønsker du se energikildene benyttet for vårt nett i Lørenskog, velger du sted i menyen øverst.

Se også under “Om oss” og “Miljø” på våre sider.

Fra myndighetene stilles det krav om leveringssikkerhet for oss som energileverandør. Vi er underlagt forsyningsforskriften og har systemer og beredskapsplaner for å ivareta kravene. Vi jobber kontinuerlig med vedlikehold og forbedringsarbeid for våre anlegg og fjernvarmenett

Fjernvarme er et viktig virkemiddel for å nå både lokale og globale klimamål. Det bidrar også til økt forsyningssikkerhet og fleksibilitet i energisystemet. 

Akershus Energi Varme AS sender en faktura for totalforbruket målt fra vår kundesentral. Vi vil ikke kunne fakturere individuelt hver beboer i et utbyggingsfelt eller boligblokk. Det finnes flere selskaper som kan tilby denne tjenesten og vi anbefaler å ta kontakt med noen av disse.

Akershus Energi Varme AS benytter personopplysninger kun til eget bruk for å kunne oppfylle inngått avtale og for å kunne kontakte kunden.

Vi oppfordrer sameier og borettslag til ikke å oppgi private e-post adresser til styreleder eller styremedlemmer, men at det blir benyttet en felles e-post for sameiet/borettslaget som kontaktpunkt.

Vår personvernerklæring finner du her: