Miljø

Miljø

Fjernvarme bruker fornybare energiressurser som er til overs i samfunnet og er en viktig del av den sirkulære økonomien og grønn områdeutvikling. Som fjernvarmeselskap har vi særskilte forutsetninger for å bidra til et bedre miljø.

Breeam dokumentasjon

BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) er bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Formålet med verktøyet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR er et effektivt verktøy for å samordne ulike aktører i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Våre energikilder

Spillvarme fra kloakk: Gjennom varmepumpe foredles spillvarme fra det interkommunale renseanlegget til fjernvarme.

Spillvarme fra SNØ: Gjennom varmepumper foredles spillvarme fra SNØ (innendørs skianlegg) til fjernvarme.

Solvarme: Solinnstråling benyttes til direkte oppvarming av vann til fjernvarme (Solfangere)

Skogsflis: Flis fra skogen med fuktighet mellom 30 – 60% benyttes i form av bark, GROT (grener og topper), heltreflis og stammevedflis.

Elektrisitet: Akershus Energi Varme kjøper opprinnelsesgarantier på all elektrisitet som benyttes i vår produksjon.

Sertifisert bioolje: Akershus Energi Varme benytter et bredt spekter av biooljer. Et felles krav til all bioolje som benyttes i vår produksjon er sertifisering etter en anerkjent International sertifiseringsordning.

Reservelast kjeler: Kjeler for Propan og fossil olje finnes i våre fjernvarmenett som reservelastkjeler. Forventet produksjon fra disse er under 1% av totalt produksjonsvolum. Det jobbes kontinuerlig med å konvertere disse til fornybare alternativer.

Akershus Energi åpnet i 2013 Norges største solvarmeanlegg som en del av fjernvarmeanlegget i Akershus Energipark.

FNs bærekraftsmål

Som fjernvarmeselskap har vi særskilte forutsetninger for å bidra. Vi har identifisert en rekke mål og delmål vi vil jobbe aktivt for:

7 REN ENERGI FOR ALLE

Vann har vi produsert kraft fra i snart 100 år. Sol, vind og andre fornybare energiressurser er vi i ferd med å innføre i stor skala. Ren energi til alle er ikke bare et bærekraftsmål vi jobber for å oppnå. Det er nedfelt som en visjon for oss. Vi vet at framtidas energiløs-ninger er 100 % basert på fornybar energi, og sam-spillet mellom utnyttelse og produksjon av energi.

9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Nå går vi fra å være en ren energiprodusent til å være et bredt energiselskap. Det er lagt en ny strategi, og det bærende elementet i den er nettopp innovasjon og infrastruktur. Ren energi skal vi fortsette å produ-sere, men veksten vår skal skje innen nye fornybare energiformer, og ikke minst, infrastrukturen og distr-ibusjonen av energi. Det ligger store effekter å hente i å skape smartere løsninger som spiller på lag og utnytter alle energiressurser.

11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Vi ser helhetlig på samfunnsliv, industri, transport og jordbruk. Vi skal inngå i en sirkulær økonomi, og det er det våre innovasjoner tar sikte på. For i framtidas byer og samfunn henger alt sammen med alt, fra regndråper og solstråler til maten som settes på våre spisebord. Vi skal leve rike liv. Det kan vi få til uten å gå på bekostning med naturen eller naturressursene.

12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

I framtida vil vi bli en viktig medspiller i den sirkulære økonomien. Viktige ressurser som spillvarme fra kloakk, avfall og restprodukter fra skogen skal gjenbrukes til energiformål. Ingenting skal gå til spille. Dette gjelder både internt og eksternt; vi skal bidra til effektiv forvaltning av naturressursene og redusere svinn og avfall fra egen virksomhet, samtidig som vi skal støtte industri, transport og storsamfunnet i å finne bærekraftige løsninger. For å synliggjøre dette, vil vi lage gode rutiner for innkjøp og bruk av ressurser, og bærekraft vil være en integrert del av vår rapportering.

13 STOPPE KLIMAENDRINGENE

Skal man nå målene satt i Parisavtalen, må verden raskt gå over til energiformer basert på ren, fornybar energi. Akershus Energi driver kun med ren, fornybar energi. Vi skal være en pådriver og utvikle løsninger som dekker framtidas energibehov.

15 LIV PÅ LAND

Vår vannkraftproduksjon sorterer under «liv på land» og er kanskje området hvor vi kan bidra sterkest til forbedring. Vår produksjon skal hensynta både storsamfunn og naturverninteresser og ikke gå på bekostning av biodiversitet. I elvene vi henter vann til kraftproduksjonen fra, skal fisk og andre arter trives. Vi vil aktivt medvirke til bedre vandringsforhold for fisk ved våre kraftstasjoner.

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Slik vi ser det, er dette det kanskje viktigste bære-kraftsmålet. Samarbeid på tvers av økonomiske sektorer og bransjer, privat som offentlig, er helt essensielt om vi skal nå klimamålene. Innovasjon blir best når kloke hoder med forskjellige perspektiver tenker sammen, konstruktivt og med en felles agenda. Akershus Energi vil aktivt søke partnerskap og samarbeid, både med bedrifter, kommuner og samfunnet som helhet, fordi kunnskap og problem- løsning er nøkkelen til en felles framtid hvor vi lever i pakt med naturen.

7 REN ENERGI FOR ALLE

Vann har vi produsert kraft fra i snart 100 år. Sol, vind og andre fornybare energiressurser er vi i ferd med å innføre i stor skala. Ren energi til alle er ikke bare et bærekraftsmål vi jobber for å oppnå. Det er nedfelt som en visjon for oss. Vi vet at framtidas energiløs-ninger er 100 % basert på fornybar energi, og sam-spillet mellom utnyttelse og produksjon av energi.

9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Nå går vi fra å være en ren energiprodusent til å være et bredt energiselskap. Det er lagt en ny strategi, og det bærende elementet i den er nettopp innovasjon og infrastruktur. Ren energi skal vi fortsette å produ-sere, men veksten vår skal skje innen nye fornybare energiformer, og ikke minst, infrastrukturen og distr-ibusjonen av energi. Det ligger store effekter å hente i å skape smartere løsninger som spiller på lag og utnytter alle energiressurser.

11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Vi ser helhetlig på samfunnsliv, industri, transport og jordbruk. Vi skal inngå i en sirkulær økonomi, og det er det våre innovasjoner tar sikte på. For i framtidas byer og samfunn henger alt sammen med alt, fra regndråper og solstråler til maten som settes på våre spisebord. Vi skal leve rike liv. Det kan vi få til uten å gå på bekostning med naturen eller naturressursene.

12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

I framtida vil vi bli en viktig medspiller i den sirkulære økonomien. Viktige ressurser som spillvarme fra kloakk, avfall og restprodukter fra skogen skal gjenbrukes til energiformål. Ingenting skal gå til spille. Dette gjelder både internt og eksternt; vi skal bidra til effektiv forvaltning av naturressursene og redusere svinn og avfall fra egen virksomhet, samtidig som vi skal støtte industri, transport og storsamfunnet i å finne bærekraftige løsninger. For å synliggjøre dette, vil vi lage gode rutiner for innkjøp og bruk av ressurser, og bærekraft vil være en integrert del av vår rapportering.

13 STOPPE KLIMAENDRINGENE

Skal man nå målene satt i Parisavtalen, må verden raskt gå over til energiformer basert på ren, fornybar energi. Akershus Energi driver kun med ren, fornybar energi. Vi skal være en pådriver og utvikle løsninger som dekker framtidas energibehov.

15 LIV PÅ LAND

Vår vannkraftproduksjon sorterer under «liv på land» og er kanskje området hvor vi kan bidra sterkest til forbedring. Vår produksjon skal hensynta både storsamfunn og naturverninteresser og ikke gå på bekostning av biodiversitet. I elvene vi henter vann til kraftproduksjonen fra, skal fisk og andre arter trives. Vi vil aktivt medvirke til bedre vandringsforhold for fisk ved våre kraftstasjoner.

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Slik vi ser det, er dette det kanskje viktigste bære-kraftsmålet. Samarbeid på tvers av økonomiske sektorer og bransjer, privat som offentlig, er helt essensielt om vi skal nå klimamålene. Innovasjon blir best når kloke hoder med forskjellige perspektiver tenker sammen, konstruktivt og med en felles agenda. Akershus Energi vil aktivt søke partnerskap og samarbeid, både med bedrifter, kommuner og samfunnet som helhet, fordi kunnskap og problem- løsning er nøkkelen til en felles framtid hvor vi lever i pakt med naturen.