Personvernerklæring

Personvernerklæring for Akershus Energi

1. Oversikt

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Akershus Energi AS (“Akershus Energi”, “vi” eller “vår”) for å gi deg informasjon om hvordan, hvorfor og på hvilket grunnlag vi behandler dine personopplysninger gjennom nettsiden vår. I tillegg beskriver personvernerklæringen hvilke rettigheter du som registrert har etter EUs personvernforordning 2016/679 (“GDPR”) og den norske personvernlovgivningen (sammen “Personvernlovgivningen”).

Det er Akershus Energi som er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne erklæringen. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter etter Personvernlovgivningen, herunder din rett til å få informasjon om hvordan dine opplysninger behandles.

2. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på:

Akershus Energi AS
Brogata 7, 2000 Lillestrøm
post@akershusenergi.no

3. Grunnleggende om behandling av personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person eller en mindre gruppe av mennesker (også kalt de “registrerte”). Eksempler på hva som er å regne som personopplysninger, er navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Også IP-adresser og brukeratferd kan etter omstendighetene være personopplysninger.

Med behandling av personopplysninger, mener vi innsamling, lagring, sammenstilling, sletting og enhver annen bruk av personopplysninger. 

4. Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen omfatter vår behandling av personopplysninger som kan knyttes til følgende kategorier av personer:

 • Personer som benytter seg av nettsiden vår.
 • Personer som henvender seg til oss gjennom kontaktskjemaet på nettsiden vår.
 • Personer som blir omtalt i “meldingsfeltet” i kontaktskjemaet som kan benyttes gjennom vår nettside.

5.Hvilke personopplysninger behandler vi?

5.1 Generelt

Vi behandler følgende personopplysninger i tilknytning til vår nettside:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Eventuell annen informasjon som inntas i “meldingsfeltet” som kan benyttes gjennom vår nettside
 • Teknisk informasjon (som for eksempel din IP-adresse)

5.2 Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker nettsiden vår vil vi og utvalgte tredjeparter også kunne samle inn informasjon om hvordan du bruker våre nettsider ved å bruke informasjonskapsler (også kalt cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin, mobiltelefon eller tilsvarende enhet når du laster ned en nettside.

De følgende informasjonskapslene brukes på nettsiden vår:

 • Google. Vi benytter Google Analytics, Google Tag Manager og Google Search Console for å forstå hvordan nettsiden vår blir brukt. Dette inkluderer informasjon om hvilke sider brukerne våre kommer fra, hvilke sider de går inn på, og hva de klikker på. Vi har konfigurert disse tjenestene slik at vi kun mottar aggregerte og/eller anonymiserte personopplysninger, slik at vi ikke selv har mulighet til å identifisere enkeltpersoner gjennom disse tjenestene.

 • YouTube. Enkelte videoer på nettsiden vår er YouTube-videoer. Google benytter informasjonskapsler på YouTube-videoer.

6. Hva er formålet med behandling av personopplysninger?

Primært behandler vi personopplysningene som er angitt i punkt 5.1 ovenfor fordi det er nødvendig for å kunne besvare henvendelser som gjøres gjennom kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår til flere formål. Deler av informasjonskapslene vi bruker er nødvendig for at nettsiden, inkludert tjenester på nettsiden, skal fungere. Vi bruker videre informasjonskapsler til å analysere bruken av- og forbedre nettsiden vår. I tillegg inneholder nettsiden vår enkelte integrasjoner mot tredjepartstjenester (slik som YouTube-videoer), der disse tredjepartene vil bruke informasjonskapsler i sine tjenester.

7. Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene inntatt i kontaktskjemaet du sender til oss basert på vår berettigede interesse i å svare på og administrere henvendelser deg.

Vår bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomloven. Etter ekomloven § 2-7b krever vår bruk informasjonskapsler som ikke er nødvendige for at nettsiden (inkludert tjenester på nettsiden) skal fungere, ditt samtykke. Du kan lese mer om hvordan du kan administrere og slette informasjonskapsler på Nettvett.no, her.

8. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som behandler personopplysninger for oss i forbindelse med din bruk av nettsiden vår. Vi benytter blant annet WordPress sin underleverandør Maksimer AS til å lagre og behandle opplysninger som sendes inn gjennom kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende, og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi utpeker.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor og i punkt 5.2, med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.

9. Hvor lenge vil vi oppbevare personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med det følgende:

 • IP-adresse og brukeratferd vil blir anonymisert så raskt som dette lar seg gjøre. Informasjon om hvordan nettsidene våre blir brukt vil derfor ikke inneholde personopplysninger.

10. Hvilke rettigheter har du?

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.
 • Retting: Dersom personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Protest mot behandlingen: Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du videre i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar basert på våre berettigede interesser. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet, her.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en av dine rettigheter, ber vi deg ta kontakt slik som angitt i punkt 2 ovenfor. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, ettersom vi kan ha behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

11. Hva gjør vi for å sørge for at dine personopplysninger er sikret?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype om hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, samt at vi har truffet tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten til dine personopplysninger.

12. Datatilsynet, klagemuligheter og gjeldende personvernlovgivning

Datatilsynet er ansvarlig for å føre kontroll med personvernregelverket og tilsyn med norske selskapers behandling av personopplysninger. Du kan kontakte oss når du vil dersom du har klager knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også klage til Datatilsynet eller en tilsynsmyndighet i EU/EØS-land der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside, her. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen.

Den til enhver tid gjeldende versjon av Personvernlovgivningen er tilgjengelig på Lovdata. Personopplysningsloven og GDPR finner du her.

13. Endringer

Fra tid til annen kan vi revidere denne personvernerklæringen. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom vår behandling av personopplysninger endrer seg eller at det foretas endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på hjemmesiden vår. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra datoen som er angitt innledningsvis.