Vannkraft

Vannkraft

Med en fantastisk, fornybar ressurs tilgjengelig, har vi bygget kompetanse og samlet erfaring innen fornybar energi i snart 100 år. I dag eier Akershus Energi ni vannkraftverk. I tillegg er vi deleier i ytterligere tolv kraftverk sammen med andre energiselskaper.

Om vannkraft i Norge

Norge er verdens 6. største vannkraftprodusent. Nesten all elektrisitet i Norge kommer fra vannkraft. Høye fjell og enorme fosser, store elver og jevnt med nedbør, gir perfekte forhold. Denne store naturressursen har nordmenn vært kjempeflinke til å utnytte.
 
I dag er det mer enn 1600 vannkraftverk i Norge, hvorav 300 kan regnes som store. Nesten alle eies av enten stat, fylke eller kommune. Det betyr at de store verdiene som skapes i kraftbransjen kommer hele Norges befolkning til gode.
 
De største kraftutbyggingene foregikk i perioden fra 1960-1980. I dag er det meste av ressursene utbygd, men bransjen jobber mye med rehabilitering og oppgradering av eksisterende kraftverk.
 
Halvparten av alle Europas vannkraftmagasiner ligger i Norge, og det gjør at vi kan produsere strøm året rundt. 
 
Vannkraftbransjen er en svært viktig del av satsingen på ren, fornybar energi.

Produksjonsvolum vannkraft 2020

Bildetekst

Fakta om Akershus Energi Vannkraft

Vår vannkraftvirksomhet er plassert på Østlandet, hvor halvparten produseres i våre heleide kraftverk av våre 30 ansatte, mens den andre halvparten produseres av våre samarbeidspartnere.

Vårt totale bidrag til ren energi fra vannkraft er 2500 GWh
– dette tilsvarer det årlige strømforbruket til 150.000 boliger.

Vi søker å ta del i lønnsomme prosjekter som bidrar til en utvidelse av fornybar produksjon. Vårt seneste prosjekt var byggingen av Tolga kraftverk sammen med Hafslund ECO gjennom vårt felles selskap Opplandskraft. Prosjektet ble ferdigstilt i utgangen av 2021 og bidrar med totalt 205 nye rene GWh.

Forskning og utvikling

Konsernet har to egne forskningsprosjekter som er startet i 2019 innenfor vannkraft. I det ene prosjektet utvikler vi en ny løsning som muliggjør vesentlig økt vannkraftproduksjon, økt laksebestand og kontroll på denne. Sammen med dette utvikles det tekniske grunnkomponenter for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold av maskin-komponenter i elvekraftverk.

Løsningen skal medføre vesentlig økt kontroll på maskiners vedlikeholdsbehov, økt kraftproduksjon, levetidsutnyttelse og redusert vedlikeholdskostnad. Begge prosjektene er godkjent som skattefunn-prosjekt. I tillegg bidrar vi til FoU-arbeid gjennom vår bransjeorganisasjon Energi Norge.

Produksjonsvolum vannkraft 2020

Kontakt oss