Leverandører til Akershus Energi

Leverandører til Akershus Energi

Akershus Energi forventer at alle våre leverandører etterlever grunnleggende krav til klima, miljø og etiske og sosiale retningslinjer.

Våre leverandører forplikter seg til å kunne dokumentere etterlevelse av disse kravene. Det samme gjelder for underleverandører, konsulenter, innleid personell, forretningspartnere og representanter som opptrer på våre vegne.

 
Følgende krav legges til grunn i alle våre avtaler med leverandører:

1. Overholdelse av lover og forskrifter

Som leverandør til Akershus Energi skal alle gjeldende lover og forskrifter overholdes, både i Norge, i  i leverandørens hjemland og i de landene leverandøren driver sin virksomhet.

2. Utslipp, miljøhensyn og naturmangfold

Vi forventer at våre leverandører jobber kontinuerlig med å forbedre sitt miljøfotavtrykk, og som et ledd i dette leverer miljøsertifiserte produkter når det finnes. Leverandører forventes å arbeide i samsvar med anerkjente miljøstyringsprinsipper, og til enhver tid søke å forbedre seg på disse områdene. Utslippstillatelser og nasjonale lover og forskrifter på miljøområdet skal overholdes. 

Leverandører forventes å arbeide for å oppnå energieffektivitet, ivareta naturmangfold og minimere skadelige utslipp. De skal jobbe for å oppnå en høy kildesorteringsgrad og jobbe aktivt for å redusere avfallsmengden.

3. Menneskerettigheter, ansattes rettigheter, barnearbeid, arbeidstid og tvangsarbeid

Alle leverandører og underleverandører til Akershus Energi skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og folkerettens regler som er knyttet til leveransen, herunder relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av. Leverandøren plikter å påse at de selv eller underleverandører ikke kan knyttes til aktiviteter som kan bidra til brudd på slike rettigheter. 

4. Helse og sikkerhet

Som leverandør til Akershus Energi forventes det et aktivt arbeid for å unngå skader, og at det fremmes et sunt arbeidsmiljø for alle ansatte. Leverandører skal ha et kvalitets- og styringssystem som oppfyller kravene i regelverket, og som er utviklet og vedlikeholdes for å unngå helse- og sikkerhetsrisiko.

5. Likestilling og mangfold

Alle leverandører til Akershus Energi skal jobbe aktivt for å skape et arbeidsmiljø som tilrettelegger for mangfold og likestilling.

6. Plikt og innsynsrett​

Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 1-5 etterleves i egen virksomhet og i leverandørkjeden og skal rapportere om eventuelle brudd eller avvik uten ugrunnet opphold.

Akershus Energi kan kreve at etterlevelse dokumenteres og har full innsynsrett i alle forhold som vedrører leverandørens og leverandørkjedens etterlevelse av kravene til klima, miljø, etiske og sosiale retningslinjer i avsnittene 1-5 over overholdes.

Kontraktsoppfølgingen (innsyn ved kontroll/revisjon) kan gjennomføres av Akershus Energi eller enhet som oppdragsgiver samarbeider med.

7. Sanksjoner​

Ved brudd på punkt 1-6, gjelder sanksjonsbestemmelser i hovedkontrakten med følgende tillegg og presiseringer:

Oppdragsgiver kan:

  1. Kreve retting.
  2. Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd.
  3. Kreve at leverandøren bytter underleverandør ved vesentlige kontraktsbrudd eller gjentakende alvorlige brudd. Dette skal skje uten kostnad for oppdragsgiver.
  4. Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd eller ved gjentagende alvorlige brudd.
i
i
i
i