Foretaksstyring

Foretaksstyring og åpenhetsloven

Foretaksstyring i Akershus Energi konsernet skal bidra til varig verdiskaping for eierne, økt tillit til selskapet gjennom en åpen bedriftskultur, og at virksomheten utøver et godt og tydelig samfunnsansvar.

Redegjørelse for foretaksstyring

Konsernets kunder, leverandører, långivere og samarbeidspartnere er vesentlige for sel­skapets virksomhet, og Akershus Energi ønsker et seriøst forretningsmessig forhold til alle sine interessenter. Det betyr at selskapet vil arbeide i tråd med de krav som gjelder for børsnoterte selskaper og internasjonale regnskapsstandarder når det gjelder informasjon og kommunikasjon til tredjepart.

Vår redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å sikre god dialog, tillit og klargjøre ansvar og roller mellom eiere, styret og selskapets ledelse.

Våre leveregler

Som selskap skal Akershus Energi opptre ansvarlig og skikkelig. Vi skal være åpne med de rundt oss, både om selskapsforhold, men også for hverandre og våre ulikheter. Vi behandler folk, miljø og samfunn med respekt. Det betyr at alle som jobber i Akershus Energi må gjøre vurderinger og ta beslutninger til det beste for selskapet og samfunnet.

Vår Code of Conduct, eller våre leveregler som vi kaller det, er til nettopp for å veilede oss til å ta de rette valgene. De er styrende for hvordan vi opptrer og legger grunnlaget for vårt arbeid med å fremme ansvarlig virksomhet og etterlevelse av relevante lover og regler. 

Våre leveregler er tuftet på vår visjon og våre tre kjerneverdier: Sikkerhet, samhold, framtidsrettet.

Policy for leverandører

Akershus Energi forventer at alle våre leverandører etterlever grunnleggende krav til klima, miljø og etiske og sosiale retningslinjer. Våre leverandører forplikter seg til å kunne dokumentere etterlevelse av disse kravene. Det samme gjelder for underleverandører, konsulenter, innleid personell, forretningspartnere og representanter som opptrer på våre vegne.

Slik jobber vi med åpenhetsloven i Akershus Energi

Den 1. juli 2022 trer Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til dette.

Akershus Energi er forpliktet til å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter. Vi motsetter oss moderne slaveri og enhver form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også knyttet til vår leverandørkjede. Åpenhetsloven omfatter større virksomheter, som definert i § 3 bokstav a) og pålegger disse virksomhetene plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av sin leverandørkjede og forretningspartnere i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderingene gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se Figur 1 for omfang. Utgangspunktet for aktsomhetsvurderingene er en risikobasert tilnærming, som innebærer at man identifiserer risiko og starter der risikoen er størst.

 

Figur 1: De 6 stegene i aktsomhetsvurdering Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Steg 1: Forankre ansvarlighet.
Akershus energi plikter å forankre ansvarlighet for åpenhetsloven i øverste ledd i virksomheten, og gjennomføre en gjennomgang av relevante interne og eksterne dokument for å sikre at loven er ivaretatt.

Steg 2: Kartlegg og vurder negativ påvirkning /skade
Akershus Energi gjennomfører fortløpende risikovurdering av egen virksomhet og leverandørkjede basert på industri, størrelse og geografisk tilstedeværelse.

Steg 3: Iverksett egnede tiltak – stans, forebygg eller reduser
Ved anbudsprosesser skal alle leverandører signere en leverandørerklæring for å sikre etterlevelse av grunnleggende krav til miljø, etiske og sosiale retningslinjer. Vi skal ha standardkontrakter med standardiserte kontraktsklausuler.

Steg 4: Overvåk
For høyrisikoleverandører som medfører en iboende risiko for brudd på menneskerettighetene, skal selskapet følge nøye med på identifisert risiko og spore utfallet av de iverksatte tiltakene samt vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak.

Steg 5: Kommuniser
Selskapets årlige rapportering knyttet til åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger til tilgjengeliggjøres i bærekraftsrapporten/årsrapporten, første gang for regnskapsåret 2022. Det vil også tilgjengeliggjøres informasjon om vårt arbeid løpende på våre nettsider.

Steg 6: Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting
Dersom det mottas avviksmelding skal våre prosedyrer for avvik iverksettes og håndtering gjennomføres i henhold til interne føringer.

Informasjonsplikt

Etter åpenhetsloven § 6 kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Akershus Energi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4 (aktsomhetsvurdering). Dette inkluderer både generell informasjon og informasjon knyttet til et bestemt produkt markedsført av selskapet.
Ut fra loven §6 kan følgende krav om informasjon avslås:

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår

Retten til informasjon om faktiske negative virkninger på grunnleggende menneskerettigheter som Akershus Energi er kjent med, gjelder uavhengig av begrensningene i avsnittet ovenfor.

Krav kan også avslås hvis de er i konflikt med forskyningsforskriften, kraftberedskapforskiften, personopplysningsloven og sikkerhetsloven.

Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i § 7 i Åpenhetsloven. Opplysningene skal gis skriftlig og skal være tilstrekkelige og forståelige.

Akershus Energi skal gi informasjon innen rimelig tid og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt. Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det uforholdsmessig belastende å svare på forespørselen om informasjon innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Akershus Energi skal da, senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.

Dersom Akershus Energi avslår en anmodning om informasjon, skal selskapet informere om det rettslige grunnlaget for nektelsen, retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er tilsyns- og veiledningsorganet.

Les mer om loven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

Har du spørsmål til vårt arbeid med åpenhetsloven? Ta kontakt med: 

Helene Moen

Bærekraftsansvarlig 
helene.moen@akershusenergi.no