Foretaksstyring

Redegjørelse om foretaksstyring

De senere år har en rekke hendelser både nasjonalt og internasjonalt bidratt til å rette søkelyset på god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Dette har skjerpet behovet for at selskapenes beslutningsprosesser er transparente, at aksjonærene likebehandles, og at det bygges tillit mellom eier, styre og daglig leder slik at de store verdiene i kraftselskapene forvaltes på best mulig måte.

Foretaksstyring i Akershus Energi skal bidra til varig verdiskaping for eierne, økt tillit til selskapet gjennom en åpen bedriftskultur og et godt omdømme. En løpende og god dialog mellom eier, styre og selskapets ledelse er en forutsetning for å få dette til.

Redegjørelsen skal bidra til å sikre god dialog, tillit og klargjøre ansvar og roller mellom eiere, styret og selskapets ledelse.