Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar

I Akershus Energi ønsker vi å ta ansvar for å nå de klimamålene som er viktige for framtida. Som en stor energibedrift og viktig samfunnsaktør har vi kompetanse og mulighet til å bidra innenfor flere av FNs bærekraftsmål.

Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

For en felles framtid

Vi startet for 100 år siden med det mål for øyet å forsyne samfunnet med fornybar energi og skape verdier som kommer samfunnet til gode, og det gjenspeiles i hvordan vi øver vårt samfunnsansvar i dag.

Vi produserer energi for en bærekraftig framtid. Da er det naturlig at vi også ser på oss selv. Vi følger FNs Global Compact sine ti prinsip­per på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Vi gjør det på egne vegne, og på vegne av eier og samarbeidspartnere.

Utover å produsere fornybar energi på en bærekraftig måte, arbeider vi aktivt med å redusere klimautslipp. Det gjør vi på flere måter: Ved våre kraftstasjoner samles årlig inn avfall fra vassdragene, og vi har etablerte rutiner for å unngå utslipp til vann, grunn eller luft. Avfall blir dessuten håndtert på en god og forskriftsmessig måte.

Created with Sketch. i
Informasjon eller faktaboks
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

FNs bærekraftsmål

I år, i inngangen til tiåret hvor vi skal nå en rekke klimamål, vil du se at stadig flere virksomheter vil definere hvilke av FNs bærekrafts mål de kan bidra til. I Akershus Energi har vi arbeidet aktivt med en del av dem i nesten 100 år. Framover vil vi sørge for at stadig flere av dem blir oppnådd. Som energiselskap har vi særskilte forutsetninger for å bidra. Vi har identifisert en rekke mål og delmål vi vil jobbe aktivt for:

7 REN ENERGI FOR ALLE

Vann har vi produsert kraft fra i snart 100 år. Sol, vind og andre fornybare energiressurser er vi i ferd med å innføre i stor skala. Ren energi til alle er ikke bare et bærekraftsmål vi jobber for å oppnå. Det er nedfelt som en visjon for oss. Vi vet at framtidas energiløs-ninger er 100 % basert på fornybar energi, og sam-spillet mellom utnyttelse og produksjon av energi.

9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Nå går vi fra å være en ren energiprodusent til å være et bredt energiselskap. Det er lagt en ny strategi, og det bærende elementet i den er nettopp innovasjon og infrastruktur. Ren energi skal vi fortsette å produ-sere, men veksten vår skal skje innen nye fornybare energiformer, og ikke minst, infrastrukturen og distr-ibusjonen av energi. Det ligger store effekter å hente i å skape smartere løsninger som spiller på lag og utnytter alle energiressurser.

11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Vi ser helhetlig på samfunnsliv, industri, transport og jordbruk. Vi skal inngå i en sirkulær økonomi, og det er det våre innovasjoner tar sikte på. For i framtidas byer og samfunn henger alt sammen med alt, fra regndråper og solstråler til maten som settes på våre spisebord. Vi skal leve rike liv. Det kan vi få til uten å gå på bekostning med naturen eller naturressursene.

12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

I framtida vil vi bli en viktig medspiller i den sirkulære økonomien. Viktige ressurser som spillvarme fra kloakk, avfall og restprodukter fra skogen skal gjenbrukes til energiformål. Ingenting skal gå til spille. Dette gjelder både internt og eksternt; vi skal bidra til effektiv forvaltning av naturressursene og redusere svinn og avfall fra egen virksomhet, samtidig som vi skal støtte industri, transport og storsamfunnet i å finne bærekraftige løsninger. For å synliggjøre dette, vil vi lage gode rutiner for innkjøp og bruk av ressurser, og bærekraft vil være en integrert del av vår rapportering.

13 STOPPE KLIMAENDRINGENE

Skal man nå målene satt i Parisavtalen, må verden raskt gå over til energiformer basert på ren, fornybar energi. Akershus Energi driver kun med ren, fornybar energi. Vi skal være en pådriver og utvikle løsninger som dekker framtidas energibehov.

15 LIV PÅ LAND

Vår vannkraftproduksjon sorterer under «liv på land» og er kanskje området hvor vi kan bidra sterkest til forbedring. Vår produksjon skal hensynta både storsamfunn og naturverninteresser og ikke gå på bekostning av biodiversitet. I elvene vi henter vann til kraftproduksjonen fra, skal fisk og andre arter trives. Vi vil aktivt medvirke til bedre vandringsforhold for fisk ved våre kraftstasjoner.

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Slik vi ser det, er dette det kanskje viktigste bære-kraftsmålet. Samarbeid på tvers av økonomiske sektorer og bransjer, privat som offentlig, er helt essensielt om vi skal nå klimamålene. Innovasjon blir best når kloke hoder med forskjellige perspektiver tenker sammen, konstruktivt og med en felles agenda. Akershus Energi vil aktivt søke partnerskap og samarbeid, både med bedrifter, kommuner og samfunnet som helhet, fordi kunnskap og problem- løsning er nøkkelen til en felles framtid hvor vi lever i pakt med naturen.

7 REN ENERGI FOR ALLE

Vann har vi produsert kraft fra i snart 100 år. Sol, vind og andre fornybare energiressurser er vi i ferd med å innføre i stor skala. Ren energi til alle er ikke bare et bærekraftsmål vi jobber for å oppnå. Det er nedfelt som en visjon for oss. Vi vet at framtidas energiløs-ninger er 100 % basert på fornybar energi, og sam-spillet mellom utnyttelse og produksjon av energi.

9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Nå går vi fra å være en ren energiprodusent til å være et bredt energiselskap. Det er lagt en ny strategi, og det bærende elementet i den er nettopp innovasjon og infrastruktur. Ren energi skal vi fortsette å produ-sere, men veksten vår skal skje innen nye fornybare energiformer, og ikke minst, infrastrukturen og distr-ibusjonen av energi. Det ligger store effekter å hente i å skape smartere løsninger som spiller på lag og utnytter alle energiressurser.

11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Vi ser helhetlig på samfunnsliv, industri, transport og jordbruk. Vi skal inngå i en sirkulær økonomi, og det er det våre innovasjoner tar sikte på. For i framtidas byer og samfunn henger alt sammen med alt, fra regndråper og solstråler til maten som settes på våre spisebord. Vi skal leve rike liv. Det kan vi få til uten å gå på bekostning med naturen eller naturressursene.

12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

I framtida vil vi bli en viktig medspiller i den sirkulære økonomien. Viktige ressurser som spillvarme fra kloakk, avfall og restprodukter fra skogen skal gjenbrukes til energiformål. Ingenting skal gå til spille. Dette gjelder både internt og eksternt; vi skal bidra til effektiv forvaltning av naturressursene og redusere svinn og avfall fra egen virksomhet, samtidig som vi skal støtte industri, transport og storsamfunnet i å finne bærekraftige løsninger. For å synliggjøre dette, vil vi lage gode rutiner for innkjøp og bruk av ressurser, og bærekraft vil være en integrert del av vår rapportering.

13 STOPPE KLIMAENDRINGENE

Skal man nå målene satt i Parisavtalen, må verden raskt gå over til energiformer basert på ren, fornybar energi. Akershus Energi driver kun med ren, fornybar energi. Vi skal være en pådriver og utvikle løsninger som dekker framtidas energibehov.

15 LIV PÅ LAND

Vår vannkraftproduksjon sorterer under «liv på land» og er kanskje området hvor vi kan bidra sterkest til forbedring. Vår produksjon skal hensynta både storsamfunn og naturverninteresser og ikke gå på bekostning av biodiversitet. I elvene vi henter vann til kraftproduksjonen fra, skal fisk og andre arter trives. Vi vil aktivt medvirke til bedre vandringsforhold for fisk ved våre kraftstasjoner.

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Slik vi ser det, er dette det kanskje viktigste bære-kraftsmålet. Samarbeid på tvers av økonomiske sektorer og bransjer, privat som offentlig, er helt essensielt om vi skal nå klimamålene. Innovasjon blir best når kloke hoder med forskjellige perspektiver tenker sammen, konstruktivt og med en felles agenda. Akershus Energi vil aktivt søke partnerskap og samarbeid, både med bedrifter, kommuner og samfunnet som helhet, fordi kunnskap og problem- løsning er nøkkelen til en felles framtid hvor vi lever i pakt med naturen.

Miljøfyrtårn

I løpet av 2020 arbeider vi for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn®. For vår del blir dette en del av en større prosess, hvor vi søker å synliggjøre hele vårt miljøavtrykk, for å bedre kunne identifisere forbedringspotensialene.

Miljøfyrtårn er Norges kanskje mest kjente og anerkjente ordning for miljøarbeid i bedrifter og foretak i både privat og offentlig sektor. En sertifisering i denne ordningen er et kvalitetsstempel og en forpliktelse vi gladelig påtar oss

Created with Sketch. i
Som Miljøfyrtårn vil virksomheten få:
 • Et bedre arbeidsmiljø
 • En mer miljøvennlig drift
 • Stolte og mer miljøbevisste ansatte
 • Bedre omdømme
 • Flere fornøyde kunder
Kilde: miljoinord.no

Fordi vi ønsker det

Vi skal bidra på en rekke av FNs bærekraftsmål. Og vi har en naturlig rolle i framtidas bærekraftige samfunn, nettopp fordi vi tilbyr ren, fornybar energi.

Men vel så viktig er det faktum at vi ønsker å tiltrekke oss arbeidstake­re med tanker om framtidas samfunn. I rekrutteringsøyemed vil en Mil­jøfyrtårn®-sertifisering være med på å bidra til at vi får gode søkere.

Grundig prosess

Prosessen bak å bli sertifisert Miljøfyrtårn® er altomfattende. Blant kravene som ligger til grunn for sertifiseringen, gjelder det at man skal ha et godt HMS-system, noe vi alltid har som første prioritet.

For å forbli sertifisert må vi dokumentere og rapportere vår miljøpå­virkning. Det foregår også en resertifisering hvert 3. år. Da hviler det en rekke krav på oss, nemlig at vi skal redusere og sortere avfall og avdekke energibruk. Vi må også velge miljømerkede varer i de sammenhenger vi kan, være seg Svanemerket, Nøkkelhull- eller Debio-merking.

Miljøfyrtårn® er den første nasjonale ordningen som er anerkjent av EU, og kan fungere som et steg mot videre sertifiseringer, som ISO 14001/EMAS.

 

Created with Sketch. i
Som Miljøfyrtårn® vil virksomheten få
 • Et bedre arbeidsmiljø
 • En mer miljøvennlig drift
 • Stolte og mer miljøbevisste ansatte
 • Bedre omdømme
 • Flere fornøyde kunder
Kilde: miljoinord.no