Hydrogen

Hydrogen

Om Norge skal bli fullelektrisk, er det beregnet at vi vil trenger over 30 TWh mer energi enn i dag. Da må mer fornybar energi inn i systemet, og vi er sikre på at hydrogen blir en del av løsningen.

i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

En forskjell på «grønn» og blå «hydrogen»

For de fleste framstår hydrogen som ett produkt, men det er et skille mellom det vi kaller «blå» og «grønn» hydrogen. «Blå» hydrogen framstilles ved reformering av f.eks. naturgass, med CO2 som et biprodukt. Dette biproduktet må fanges og lagres, dersom man skal snakke om en miljøgevinst.

Grønn hydrogen skapes gjennom elektrolyse av vann, men ved hjelp av tilført el-energi, og biproduktet er oksygen. Vi mener begge løsningene må benyttes, slik at vi får etablert en god infrastruktur for levering av hydrogen til transportsektoren.

“Transporting you forward”, Neptune av Hyundai

Et felles løft

Hydrogen som energibærer er en teknologi som er moden for stor skala. Men for at hydrogen skal bli en del av infrastrukturen, må de ulike aktørene jobbe mot et felles mål – og vi må tenke større enn bare vår egen region. Det vil kreve at man etablerer systemer som fungerer over landegrensene, i samarbeid med ulike kommersielle aktører og myndigheter.

Strategisk samarbeid i Viken Hydrogen

Dette er en satsing som bør ha et europeisk perspektiv, hvor hele energimarkedet og store deler av transportsektoren ses under ett. Det gjenspeiles i Akershus Energis valg av strategiske partnere, deriblant Hyundai, som satser på hydrogendrevne lastebiler for tungtransporten.

Samarbeidet foregår via selskapet Viken Hydrogen, hvor også Nel Fuel AS, H2 Energy AS og Greenstat AS er med i tillegg til Akershus Energi.

Viken Hydrogen har følgende ambisjon:

Viken Hydrogen skal være den ledende tilbyderen av grønt hydrogen i regionen. Vi har ambisjoner om å bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene for å legge til rette for avkarbonisering av transportsektoren, med hovedfokus på tungtransport.

i
Informasjon eller faktaboks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kontakt oss

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder

Vi søker flinke folk til flere forretningsområder.