Skien

Skiensvassdraget er, etter Glomma, det vassdraget i Norge med flest kraftstasjoner. De 33 kraftstasjonene, med en midlere årsproduksjon på 9932 GWH, utgjør om lag 7,5 prosent av Norges samlede årsproduksjon.Blant disse er Akershus Energis kraftstasjoner Skotfoss og Klosterfoss, som har en samlet midlere årsproduksjon på 207 GWh. Det tilsvarer årsforbruket til omtrent 13.000 husstander.

skiensvassdragetGeografi

Skiensvassdraget består av flere sidevassdrag og drenerer store deler av Telemark. Sidevassdragene renner ut i Norsjø (15 moh.) nord for Skien. Fra Norsjø renner vassdraget gjennom Farelva til Skien sentrum og deretter Skienselva ut i Frierfjorden ved Porsgrunn. På det lengste er vassdraget 252 km langt og det totale nedbørsfeltet ved Norsjøs utløp er 10.381 km2.

Deler av vassdraget er lakseførende og oppstrøms Skotfoss er laks én av tolv registrerte fiskearter. Mer informasjon om fiske i Skiensvassdraget finner du på Skienselva Elveeierlag sine hjemmesider.

Sterk regulering

Skiensvassdraget er sterkt regulert for kraftproduksjon, og store deler er lagt i kanaler. 56 prosent av den totale middelvannføringen kan lagres i reguleringsmagasinene.

Utjevnet vannføring

Vannføringen i Skienselva er utjevnet gjennom året som følge av reguleringene i vassdraget. Det naturlige årsgjennomsnittet for vannføring ved utløpet av Norsjø er 263 m3/sek. I forbindelse med snøsmeltingen i april-mai kan vannføringen avvike stort fra årsgjennomsnittet.

I tillegg kan vannføringen bli relativt liten om sommeren, fra slutten av juni til ut i september. Store flommer kan oppstå både i forbindelse med snøsmeltingen og i forbindelse med nedbør om høsten.

Vannføring ved flom

Her er en tabell som viser vannføringen fra utløpet av Norsjø til samløpet med Falkumelva, og fra Falkumelva til Frierfjorden, ved ulike flommer. Tallene er oppgitt i m3/sek.

 

Utløp Norsjø til Falkumelva

Fra Falkumelva til fjorden

Middel flom

740

790

5 års flom

920

970

10 års flom

1.070

1.120

50 års flom

1.400

1.450

100 års flom

2.010

2.250

Grafikken er hentet fra NVE Elvenett