Halden

Mesteparten av Haldenvassdragets kraftressurser er allerede utbygd. Fallene mellom Ørje og Halden nyttes i fem kraftverk, blant disse Akershus Energis kraftverk Tistedalsfoss og Skonningsfoss.

HaldenvassdragetGeografi

Haldenvassdraget er det østligste av de store elve- og innsjøsystemene i Østfold. Vassdraget er et typisk lavlandsvassdrag med en total lengde på 132 km og et nedbørsfelt på 1588 km2.

Store deler av vassdraget danner grense mot Sverige i øst. Haldenvassdraget har sitt utspring ved Flolangen i Akershus, sørøst for Årnes, og renner ut i havet i Iddefjorden ved Halden. Vassdraget renner gjennom et landskap som er typisk for grensetraktene på Østlandet og byr på rike muligheter for friluftslivsaktiviteter, blant annet fiske.

Regulering

Haldenvassdraget er også kjent for sine mange kanaler og sluser. Den største, Brekke sluser, er Norges høyeste med en løftehøyde på 26,6 meter. Slusene ble nyttet til tømmertransport fram til 1982, men tjener i dag reiselivsinteressene. Seks av de store innsjøene i vassdraget er regulert fra 0,93 til 1,63 meter.

Vannføring

Middelvannføringen i Haldenvassdraget ved Tistedalsfoss er 23,4 m3/sek. Vårflom inntrer i forbindelse med snøsmeltingen i perioden mars-mai. Ved Tistedalsfoss ble vannføringen under flommen i 1909 målt til 153 m3/sek. Det midlere årlige avløpet ved Tistedal er 737 millioner m3 vann.

Vannføring ved flom

I tillegg til flommen i 1909, ble det i 2000 registrert en vannføring på 150 m3/sek ved Tistedal under høstflommen. Det ble gjennomført nye flomberegninger for vassdraget i 2011.

Resultatet av beregningene sier at en dimensjonerende flom vil ha en vannføring på 259 m3/sek. Det betyr at utbedringer og rehabiliteringer i vassdraget ved Tistedal skal kunne tåle en flom med så stor vannføring.

Grafikken er hentet fra NVE Elvenett