Glomma

Hovedtyngden av Akershus Energis vannkraftproduksjon er i Glommavassdraget. Der ligger Funnefoss, Rånåsfoss II og III og Bingsfoss som er våre største heleide kraftverk, og Opplandskrafts åtte kraftverk hvor Akershus Energi eier 25 prosent.

glommavassdragetGeografi

Nedbørsfeltet strekker seg 600 km fra nord til syd, fra Røros i nordøst til Fredrikstad i sør. Det totale arealet på nedbørsfeltet er på over 40.000 km2 og utgjør 13 prosent av Norges samlede landareal.

Foruten å være Norges lengste elv, er også Glomma den elven i landet med flest fiskearter.

Liten regulering

Glommavassdraget har en lav reguleringsgrad. Bare 16 prosent av den totale middelvannføringen kan lagres i reguleringsmagasinene. Likevel har reguleringene en betydelig effekt på variasjonene i vannføringen over året.
For kraftproduksjonen er magasinvannet viktig for å holde vannføringen oppe om vinteren, når tilsiget er lavt. Mjøsa reguleres 3,6 meter og er et magasin sentralt plassert i vassdraget. Reguleringen har betydning for kraftproduksjonen til Akershus Energi, med fire heleide kraftverk sør for Mjøsa. Mjøsa blir tappet ned om vinteren og fylt opp om våren.

Store variasjoner i vannføring

Glommavassdragets hydrologi gjenspeiler de store variasjonene i klima innen vassdraget, fra høyfjellsområdene i nord og vest til lavlandet i sør. Vassdragets gjennomsnittlige årlige tilsig målt ved utløpet av Øyeren er på 22.000 millioner m3, men det kan variere mye fra år til år. Ved Rånåsfoss kan vannføringen variere fra 150 til 3.500 m3/sek gjennom året.

Vannføring ved flom

Her er en tabell som viser vannføringen ved Rånåsfoss og Funnefoss i Glomma, samt i Vorma, ved ulike flommer. Tallene er oppgitt i m3/sek.

 

Glomma, Rånåsfoss

Glomma, Funnefoss

Vorma

Middel flom

2138

1436

920

5 års flom

2640

1710

1050

10 års flom

3030

1982

1200

50 års flom

3720

2571

1540

100 års flom

4020

2844

1710

Grafikken er hentet fra NVE Elvenett

Spørsmål om vannstander og reguleringer kan rettes til Glommen og Laagens Brukseierforening.