Klosterfoss

klosterfoss_nett
Kraftverket ble satt i drift i 1969. Vannet som utnyttes kommer fra Øst-Telemarken, Hjartdalsvassdraget, Sundsbarm og Tokke-Vinje.

Klosterfoss kraftverk eies av Akershus Energi. Det ligger Nederst i Skiensvassdraget og har et nedbørfelt på
10 300 km2.

Flere regulanter

Øst-Telemarkens Brugseierforening som ble etablert den 3. august 1903, dekker den østre delen av vassdraget. Skiens Brugseierforening er ansvarlig regulant for Hjellevannet. Hjartdøla og Sundsbarm reguleres av Skagerak Kraft A/S, mens Tokke-Vinje-delen er regulert i en statsregulering fra 1950-1960-tallet og blir styrt av Statkraft SF.

Dammen

Ved Klosterfoss kraftverk er det en lukedam med to luker. Vannet reguleres ved hjelp av to klappeluker.

Typisk elvekraftverk

Anlegget er et typisk elvekraftverk, men med et magasin på 4241 millioner m3. Midlere årlig tilsig er om lag 1541 millioner m3. Kraftverkets slukeevne er på 240 m3/s. 

Rehabilitering

I april 2013 vedtok styret en omfattende rehabilitering av kraftstasjonen. Det innebærer store utskiftninger, og arbeidet vil pågå fra våren 2014 til slutten av 2016.

Rehabiliteringen medfører en produksjonsøkning fra 65 til 73 GWh, og har en samlet prosjektramme på 185 millioner kroner.

Fisk

Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget. Kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer og andre forhold som har betydning for fiskevandring, som vannføring, temperatur vil nå bli tilgjengelig.

fisketeller

Se informasjon om Klosterfoss på www.riverwatcherdaily.is  Du vil blant annet få informasjon om antall fisk som har passert på en gitt dato, størrelse på fisken og video inne fra fisketelleren.

Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen - les mer

Eier: Akershus Energi gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Skiensvassdraget.

Satt i drift: 1969

Brutto fallhøyde: 5 meter

Installasjon: 10,5 MW

Turbintype: 2 rørturbiner

Årsproduksjon: 64 GWh