Funnefoss

funnesfoss_nett
Dammen på Funnefoss er kombinert veibru og inneholder: segmentluke på 20 x 5 meter, 4 klappeluker på 20 x 2,2 meter, tømmerluke på 8 x 3 meter samt fast overløp på 95 meter.

funnefoss_kraftverkFallet i Glomma ved Funnefoss ble allerede i 1850-1870 utnyttet til mølledrift og sagbruk. Papirfabrikken som ble bygget i 1875, brant i 1977 og ble etterfulgt av et tresliperi. I 1919 ble det bygd et mindre kraftverk for å sikre strømlevering til tresliperiet og Odalsbygdene.

 

Nytt åkerland

Under siste utbygging som førte til oppstart av første turbin i 1975, ble dammen kombinert med veibru. Stein fra utsprengningen av kraftstasjonen og den 440 meter lange avløpskanalen ble utplanert og påkjørt matjord. Dermed kunne om lag 20 dekar nytt åkerland benyttes etter utbyggingen.
 

Vannføring nær det naturlige

Slukeevnen til de to rørturbinene er på 440 m3/s, mens flomavledningsevnen til dammen er på 3800 m3/s. Dette ble nesten nådd under flommen i 1995.
Manøvreringen av lukene i dammen foregår slik at vannspeilet ovenfor dammen er slik det var før utbyggingen.
 

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Satt i drift: 1975

Installasjon: 40 MW

Brutto fallhøyde: 11 meter

Turbintype: 2 rørturbiner

Årproduksjon: 205 GWh