Etikk

Akershus Energi er et konsern med høy etisk standard. Våre felles verdier setter standard for holdninger og handlinger. Vi ønsker å videreføre og styrke et positivt arbeidsmiljø hvor vi i fellesskap vektlegger trygghet, trivsel, humor, respekt og omtanke for hverandre. Vi hjelper, oppmuntrer, støtter og samarbeider på tvers av selskaps- og avdelingsgrenser.

Grunnverdiene i vår etikk handler om:

LEDERSKAP

Lederskap er normdannende.  Akershus Energis ledere er synlige og utviklende. De kommuniserer på en tydelig, redelig, og åpen måte. 
Ledere er seg bevisst at deres atferd danner grunnlaget for den gjeldende etiske norm og standard.

SIKKERHET

Akershus Energis medarbeidere har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i sitt arbeid og sin atferd.

LOJALITET

Akershus Energis medarbeidere viser lojalitet ved å:

- følge opp selskapets mål og selv arbeide for å nå disse

- følge lover og regelverk

- si sin mening, samt bidra åpent og fordomsfritt i beslutningsprosesser

- følge opp aktivt og positivt når beslutninger er fattet

ANSVAR

Akershus Energis medarbeidere tar ansvar både for sine handlinger, hverandre og konsernets utvikling og omdømme.
Akershus Energis medarbeidere viser ansvar ved å ta beslutninger som er til beste for selskapet som helhet. 

KVALITET OG NØKTERNHET

Akershus Energis medarbeidere sørger, gjennom sin deltakelse for at konsernet oppfyller kravene til kvalitet i alle sammenhenger. 
Akershus Energi er et selskap hvor pålitelighet og ryddighet er satt i fokus. Ansatte på alle nivåer har en nøktern holdning til ressursbruk.