Rammeverk og policy

Hovedinntektskilden til Akershus Energi er salg av egenprodusert kraft fra våre hel- og deleide vannkraftverk. Kraften selges på den nordiske kraftbørsen og bilateralt til nettselskap.

 

Risikostyring 

Gjennom definerte rammer styrer selskapet den markedsrisiko, kredittrisiko, valutarisiko og likviditetsrisiko som konsernet kan ta innenfor en moderat risikoprofil.

Akershus Energi Vannkraft – produksjon og krafthandel 

  • Vannkraftvirksomheten har en definert risikostrategi som skal bidra til å sikre omsetning av egen kraftproduksjon innenfor en valgt risikoprofil 
  • Produksjonsporteføljen forvaltes etter definerte rammer hvor det er fokus på styring av pris- og volumrisiko, samt risiko knyttet til grunnrentebeskatningen 
     

Akershus Energi Varme - fjernvarme og -kjøling 

  • Varmevirksomheten har en definert risikostrategi som skal bidra til å redusere eksponeringen mot regulatoriske endringer, og har som mål å være konkurransedyktig uavhengig av tilknytningsplikten 
  • Selskapet har som mål å redusere den langsiktige effekten av svingninger i brensels-priser, og via diversifiserte produksjonsanleggene har man fleksibilitet til å kunne bruke ulike energikilder  
      

Akershus Energi Infrastruktur - datasenter, eiendom og solkraft 

  • Morselskapet forvalter også konsernets eiendom- og infrastrukturportefølje 
  • Porteføljen forvaltes gjennom definerte rammer for diversifisering og risiko, og styres og rapporteres ut i fra konsernets samlede risikoeksponering