Lån og obligasjoner

Akershus Energi AS er morselskap i konsernet og utsteder av obligasjonslån. Alle løpende lån pr. 31.12.18 er tatt opp med avtale om negativ pantsettelse. Konsernet benytter obligasjonsmarkedet, Nordiska investeringsbanken og tradisjonelle banklån som finansieringskilder. Datterselskaper kan til en viss grad hente finansiering direkte i markedet. Alle obligasjonslån noteres på Oslo Børs, og finansieringen gjøres i NOK. Akershus Energi AS har etablert strategi for kapitalstyring for å sikre at konsernet har tilfredsstillende finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at konsernet kan nå sin målsetting for langsiktig rating.
Konsernet har mulighet til å hente finansiering via obligasjons- og sertifikatmarkedet i tillegg til bank, i form av for eksempel tradisjonelle lån, trekkrett og/eller kreditter, korte som lange. 
ISIN: NO 001 0778830

Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2021. Lånet finansierer generell virksomhet hos utsteder.

ISIN: NO 001 0692718

Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2013/2023 Lånet finansierer investeringer i vannkraftanlegg.

ISIN: NO 001 0661432

Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2012/2019. Lånet er refinansiering av obligasjonslån NO 001 0542236 Akershus Energi AS 09/12 FRN

ISIN: NO 000 1099881

Nyset-Steggje Kraft AS v/Akershus Energi AS Obligasjonslån 1993/2019 Med regulerbar rente og innløsningsrett. Fylkeskommunal garanti. Opprinnelig NOK 50 000 000,-