Finansiell informasjon

Akershus Energi har definert en klar målsetting om en aktiv og åpen kommunikasjon med aktørene i finansmarkedet.

Dette gjelder både mot eksisterende og potensielle obligasjonseiere/-långivere. Likebehandling av aktørene i finansmarkedet når det gjelder tilgang til god finansiell informasjon, er helt avgjørende for å sikre konsernet tilgang til likviditet på best mulige betingelser. 

Selskapets strategi for finansiering, rentesikring og likviditetsstyring gjelder for de selskapene som inngår i konsernstrukturen, og hvor Akershus Energi har kontrollerende innflytelse.

nokkeltal_e

EBITDA er definert som driftsresultat + avskrivninger (Mill. kr).
EBITDA og årets resultat i 2017 og 2016 er justerte resultatmål hvor det også er korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter.