Nøkkeltall 2015 - 2017

 

 

2017 2016 2015
Driftsinntekter Mill. kr. 830 719 708
Herav urealiserte verdiendringer Mill. kr. -38 -86 -1
Driftsresultat Mill. kr. 397 261 280
EBITDA 1) Mill. kr. 539 459 394
Årets resultat etter skatt Mill. kr. 104 85 129
Årets resultat 1) Mill. kr. 144 138 128
Totalkapital Mill. kr. 5 960 5 460 5 138
Egenkapital Mill. kr. 2 539 2 320 2 341
Rentebærende gjeld Mill. kr. 1 773 1 602 1 239
Kontantstrøm fra drift Mill. kr. 335 368 198
Investeringer i driftsmidler Mill. kr. 75 164 259
Soliditet Prosent 43 43 45
Gjennomsnittlig kraftpris NO1 NOK/MWh 271 243 177
Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris NOK/MWh 268 273 231
 

 

1) EBITDA er definert som driftsresultat + avskrivninger. EBITDA og årets resultat i oversikten er justerte resultatmål hvor det også er korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter og fremkommer slik:

 

Justerte resultatmål            
  2017 2016 2015
Beløp i millioner kroner Resultat EBIDA Resultat EBIDA Resultat EBIDA
Tall før korrigeringer 104 503 85 362 129 415
Urealiserte verdiendringer            
Verdiendring finansielle kraftkontrakter 34 34 213 213 -34 -34
Verdiendring valutaterminkontrakter 4 4 -128 -128 35 35
Verdiendring renteswapavtaler -10 0 -18 0 -10 0
Verdiendring beregnet grunneierforpliktelse -2 -2 25 25 -22 -22
Skatteeffekt urealiserte verdiendringer -6 0 -31 0 15 0
Vesentlige engangsposter            
Planendring pensjon 0 0 -13 -13 0 0
TS andel - OS-IX nedskrivning 19 0 0 0    
Skatteeffekt Engangsposter 0 0 4 0 -17 0
Tall korrigert for urealiserte verdiendringer
og vesentlige engangsposter
144 539 138 459 128 394