Nøkkeltall 2016 - 2018

 

  2018 2017 2016
Driftsinntekter Mill. kr. 1 091 830 719
Herav urealiserte verdiendringer Mill. kr. 0 -38 -86
Driftsresultat Mill. kr. 574 397 264
EBITDA 1) Mill. kr. 686 359 459
Årets resultat 1) Mill. kr. 189 144 138
Totalkapital Mill. kr. 6 046 5960 5 460
Egenkapital Mill. kr. 2 449 2539 2 320
Rentebærende gjeld Mill. kr. 1 765 1773 1 602
Kontantstrøm fra drift Mill. kr. 193 335 368
Investeringer i driftsmidler Mill. kr. 138 75 164
Soliditet Prosent 41 43 43
Gjennomsnittlig kraftpris NO1 NOK/MWh 419 271 243
Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris NOK/MWh 350 268 273
 

 

1) EBITDA er definert som driftsresultat + avskrivninger. EBITDA og årets resultat i 2017 og 2016 er justerte resultatmål hvor det også er korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter.

 

Konsernregnskap Akershus Energi - APM

Justerte resultatmål            
  2018 2017 2016
Beløp i millioner kroner Resultat EBITDA Resultat EBITDA Resultat EBITDA
Tall før korrigeringer 189 686 104 503 85 362
Urealiserte verdiendringer            
Verdiendring finansielle kraftkontrakter 0 0 34 34 213 213
Verdiendring valutaterminkontrakter 0 0 4 4 -128 -158
Verdiendring renteswapavtaler 0 0 -10 0 -18 0
Verdiendring beregnet
grunneierforpliktelse
0 0 -2 -2 22 22
Skatteeffekt urealiserte verdiendringer 0 0 -6 0 -31 0
Vesentlige engangsposter            
Planendring pensjon 0 0 0 0 -13 -13
TS andel - OS-IX nedskrivning 0 0 19 0 0 0
Skatteeffekt Engangsposter 0 0 0 0 4 0
Tall korrigert for urealiserte
verdiendringer og
vesentlige engangsposter
189 686 144 539 138 459