Rammeverk og policy

Rammeverk og policy

Hovedinntektskilden til Akershus Energi er salg av egenprodusert kraft fra våre hel- og deleide vannkraftverk. Kraften selges på den nordiske kraftbørsen og bilateralt til nettselskap.

Risikostyring

Gjennom definerte rammer styrer konsernet den markedsrisiko, kredittrisiko, valutarisiko og likviditetsrisiko som kan tas innenfor en moderat risikoprofil.

Vannkraft – produksjon og krafthandel 

  • Vannkraftvirksomheten har en definert risikostrategi som skal bidra til å sikre omsetning av egen kraftproduksjon innenfor en valgt risikoprofil

  • Produksjonsporteføljen forvaltes etter definerte rammer hvor det er fokus på styring av pris- og volumrisiko, samt risiko knyttet til grunnrentebeskatningen

Fjernvarme – varme og kjøling 

  • Fjernvarmevirksomheten har en definert risikostrategi som skal bidra til å redusere eksponeringen mot regulatoriske endringer, og har som mål å være konkurransedyktig uavhengig av tilknytningsplikten
  • Vi har som mål å redusere den langsiktige effekten av svingninger i brenselspriser, og via diversifiserte produksjonsanlegg har man fleksibilitet til å kunne bruke ulike energikilder

Grønn infrastruktur – datasenter, eiendom og solkraft

  • Porteføljen forvaltes gjennom definerte rammer for diversifisering og risiko, og styres og rapporteres ut i fra konsernets samlede risikoeksponering
Telefon ikonCreated with Sketch.

Kontakt oss

Kryss enkelCreated with Sketch.
Pil enkelCreated with Sketch.