Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Akershus Energi har definert en klar målsetting om en aktiv og åpen kommunikasjon med aktørene i finansmarkedet. Dette gjelder både mot eksisterende og potensielle obligasjonseiere/-långivere.

Selskapets strategi for finansiering, rentesikring og likviditetsstyring gjelder for de selskapene som inngår i konsernstrukturen, og hvor Akershus Energi har kontrollerende innflytelse.

Finansiell styring

Konsernets resultatutvikling er tett koblet til utviklingen i de fundamentale forholdene i kraftmarkedet som nedbør, import/eksport, forbruk m.m. Basert på egne vurderinger av forventet markedsutvikling og behov for forutsigbarhet gjennomføres transaksjoner for å sikre kontantstrømmer og øke avkastningen på konsernets investeringer. Dette styres gjennom definerte rammer fra styret for rentesikring, valutasikring, samt rammer for plassering av kapital i eiendom og grønn infrastruktur. Konsernet har etablert interne systemer og rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av selskapenes disposisjoner innen krafthandels- og finansområdet.

Verdivurdering og kredittrating

Siste verdivurdering av konsernet ble gjennomført pr 31.12.2019. Arbeidet la til grunn ulike verdivurderingsmetoder og scenarioanalyser, og et midtpunkt av disse analysene indikerer en verdi på 8,9 milliarder kroner for 100 prosent av den verdijusterte egenkapitalen i Akershus Energi. Dette gir en verdiøkning på 0,5 milliarder i forhold til verdien pr 31.12.2018. Pareto Securities har gjennomført vurderingen.

Ratingselskapet Scope foretok pr 31.12.2019 en kredittrating av konsernet og ga en rating på BBB Stable. Konsernet opprettholder ratingen fra 2018 og betrakter dette som en solid rating. Det er konsernets målsetting å holde ratingen på dette nivået (BBB) i årene fremover, også i en fase med investeringer i eksisterende og nye områder.

Finanskalender 2020
23. okt
Akershus Energi Q3 rapport 2020
i
Informasjon eller faktaboks
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Finansielle nøkkeltall

Driftsinntekter

Årets resultat

EBITDA

Netto gjeld

Tilgjengelig likviditet

Produksjonsvolum Vannkraft

Salgsvolum
fjernvarme og fjernkjøling

Kraftverk

Avfall

Bidrag til unngåtte
CO2 utslipp

Kontakt oss