Kvartalsresultat påvirket av volatile kraftpriser og høyt skattetrykk

Resultat påvirket av volatile kraftpriser og høyt skattetrykk

I tredje kvartal 2023 oppnådde Akershus Energi et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er 420 millioner kroner lavere enn i 2022.

Resultatet for tredje kvartal er hovedsakelig påvirket av svært volatile kraftpriser, høyprisavgift, høye skattekostnader og en negativ verdiendring på finansielle investeringer. Fjorårets resultat inkluderte ikke økning i sats for grunnrenteskatt på vannkraft fra 37 til 45 prosent og svært liten grad av høyprisavgift. I tillegg inkluderte fjoråret gevinst ved salg av aksjer i tilknyttede selskaper på 114 millioner kroner.

– Konsernet lanserte i oktober ny langsiktig strategi fram mot 2035 med betydelige vekstmål og et ambisiøst mål for å ivareta natur og miljø. Vi har stor respekt for det samfunnsoppdraget vi er satt til å løse, samtidig går politikken i en retning der det innføres økt skattetrykk både for vannkraft og vindkraft. De økte skattekostnadene vises godt i resultatet for tredje kvartal. Vi mener et bredt energipolitisk forlik er nødvendig for å sikre forutsigbare rammebetingelser for bransjen og en langsiktig politikk som gjør at vi kan nå klimamålene og sikre nok kraft for framtidens behov, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 96 millioner kroner mot 516 millioner kroner i samme periode i 2022.

Konsernet hadde en EBITDA på 1046 millioner kroner som er 790 millioner kroner lavere enn året før. Endring i EBITDA kommer hovedsakelig som følge av lavere kraftpriser og innført høyprisavgift som føres som driftskostnad.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 2072 GWh og 161 GWh, mot 1589 GWh og 149 GWh i samme periode 2022. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 747 NOK/MWh, mot 2014 NOK/MWh i 2022. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 639 NOK/MWh, mot 1 221 NOK/MWh i samme periode i 2022.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er 184 millioner kroner, fra minus 1 506 millioner kroner pr. 31.12.2022. Tilgjengelig likviditet er redusert med 1 794 millioner kroner i samme periode til 2 668 millioner kroner, hovedsakelig som følge av betalte skatter i første halvår. Konsernet har pr. 30.09.2023 en soliditet på 39 prosent.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten og forsterkes ytterligere gjennom samarbeidet om bransjens HMS-løfte. Det er ingen personskader i konsernet i de tre første kvartalene 2023. Sykefraværet var på 1,1 prosent korttid og 4,9 prosent langtid, totalt 6,0 prosent. Tilsvarende for samme periode 2022 var 1,5 prosent korttid og 1,7 prosent langtid, totalt 3,2 prosent.

Framtidsutsikter

Konsernet har nå lansert sin langsiktige strategi frem mot 2035. Vekstmålet inkluderer bidrag til realisering av 3 TWh ny fornybar produksjon gjennom både oppgradering av eksisterende vannkraft og vekst i fjernvarmenettene, men spesielt innenfor landbasert vind og sol, både på tak og bakke. Samtidig satser konsernet på lokale energi- og fleksibilitetsløsninger for å bidra til økt næringsutvikling og etablering av grønn industri på Østlandet der både Elvia og Statnett melder at kraftnettet er helt sprengt frem til 2035. Konsernet har også satt seg som mål å bli klima- og naturpositive som innebærer at selskapet ikke bare skal hensynta naturen ved utbygging av ny kraftproduksjon, men aktivt bidra til at naturen går i pluss og redusere klimaskadelige utslipp.

Kraftprisene inneværende år er vesentlig redusert sammenlignet med fjoråret. En svært nedbørsrik sommer, spesielt på Østlandet, har medførte et betydelig fall i kraftprisene i sommer og NO1 har hadde til og med døgn med negativ pris som følge av flaskehalser og høy produksjon. Prisnivået på kontinentet og i England har derimot holdt seg høyt som følge av stabilt høye brenselspriser. Kombinert med god hydrologisk balanse, fører dette til stor eksport. I oktober ser vi at Østlandet igjen kobles tettere til prisene på kontinentet etter hvert som værsituasjonen blir kaldere og hydrobalansen normaliseres. Det er imidlertid ikke forventet at prisene vil nå nivået som vi hadde i fjerde kvartal i fjor.

For mer informasjon, kontakt:

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Resultat påvirket av volatile kraftpriser og høyt skattetrykk

I tredje kvartal 2023 oppnådde Akershus Energi et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er 420 millioner kroner lavere enn i 2022.

Les også