Statsbudsjettet 2024: En forbedring, men fortsatt behov for bedre rammebetingelser

Statsbudsjettet 2024: En forbedring, men fortsatt behov for bedre rammebetingelser

Fredag 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. Forslaget tar noen positive steg i riktig retning, samtidig er det behov for betydelig bedre rammebetingelser hvis vi skal nå Norges ambisiøse klimamål, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi

Først og fremst er det en positiv nyhet at regjeringen har besluttet å fjerne høyprisbidraget. Dette bidrar til å gi tilbake deler av den forutsigbarheten som trengs og vi tror det er viktig at Stortinget bekrefter at en slik type beskatning er lagt i skuffen for godt.

Det er også gledelig å se at det tilføres midler til energimyndighetene. Dette vil forhåpentligvis styrke kapasiteten og gi raskere konsesjonsbehandling.

Beslutningen om å senke grunnrenteskatten på vindkraft fra 40% til 35% er en forbedring. Samtidig er vi bekymret for at dette ikke vil være tilstrekkelig for å sikre den utbyggingen av fornybar energi som er nødvendig for å møte det økende kraftbehovet i Norge. Skatten er ikke nøytralt utformet, og vi mener fortsatt denne bør innrettes som en ren kontantstrømskatt.

Det har også blitt jobbet med overgangsordningene for eksisterende vindkraftverk i forslaget. Dette er spesielt relevant for oss som medeiere i Odal Vindkraftverk, hvor investeringsbeslutningen ble tatt i 2020 under helt andre skattemessige betingelser enn det som forespeiles nå. Vi mener det blir ekstremt viktig å få på plass gode overgangsordninger for eksisterende vindkraftverk, for å sikre at disse prosjektene fortsetter å skape verdier som kommer lokalsamfunnet til gode.

Vi tror et større bidrag fra vindkraften direkte til vertskommunene vil gi økte insentiver til å stille relevante arealer til disposisjon for nye landbaserte vindkraftverk. Vi er positive til et slikt bidrag, og vi mener vi det er viktig at majoriteten av verdiskapingen fra vindkraften blir igjen i vertskommunene.

Det uheldig at regjeringen velger å ikke reverserer økningen i grunnrenteskatten på vannkraft i forslaget som nå foreligger. Denne økningen vil ha påvirkning på vår investeringsevne, ikke bare i nye prosjekter, men også tiltenkte oppgraderingsprosjekter av vannkraftverk.

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi, kommenterer statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024: En forbedring, men fortsatt behov for bedre rammebetingelser

Fredag 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. Forslaget tar noen positive steg i riktig retning, samtidig er det behov for betydelig bedre rammebetingelser hvis vi skal nå Norges ambisiøse klimamål, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi, kommenterer statsbudsjettet 2024

Les også