Solid resultat første halvår 2023

Solid resultat første halvår 2023

I første halvår 2023 oppnådde Akershus Energi et resultat etter skatt på 234 millioner kroner. Resultatet er 89 millioner kroner lavere enn i 2022.

– Første halvår viser et solid resultat på grunn av betydelig høyere kraftproduksjon enn i fjor. Selv om kraftprisene i Sør-Norge er vesentlig redusert fra fjoråret, har en nedbørsrik vår og sommer bidratt til økt produksjon som balanserer effekten av lavere priser. Resultatet inneholder et betydelig bidrag til samfunnet gjennom skatter og avgifter på opp mot 750 millioner kroner, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen økte med 200 GWh sammenlignet med samme periode i 2022. Samtidig har Odal Vindkraftverk AS levert 182 GWh i første halvår.

– At resultatet er redusert fra samme periode i fjor på tross av økt produksjon kommer av økt grunnrenteskatt, innføring av høyprisavgift og salg av et tilknyttet selskap i 2022, forklarer Jensen.

Akershus Energi utbetalte i juni 200 millioner kroner i utbytte til eier Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2022.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 234 millioner kroner mot 323 millioner kroner i samme periode i 2022.
Konsernet hadde en EBITDA på 981 millioner kroner som er 70 millioner kroner lavere enn året før. Endring i EBITDA kommer som følge av innført høyprisavgift som føres som driftskostnad.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 1236 GWh og 137 GWh, mot 1049 GWh og 124 GWh i samme periode 2022. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 1 027 NOK/MWh, mot 1 568 NOK/MWh i 2022. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 937 NOK/MWh, mot 1 032 NOK/MWh i samme periode i 2022.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er 147 millioner kroner, fra minus 1 506 millioner kroner pr. 31.12.2022. Tilgjengelig likviditet er redusert med 1 654 millioner kroner i samme periode til 2 808 millioner kroner, hovedsakelig som følge av betalte skatter i første halvår. Konsernet har pr. 31.12.2023 en soliditet på 39 prosent.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten og forsterkes ytterligere gjennom samarbeidet om bransjens HMS-løfte. Det er ingen personskader i konsernet i første halvår 2023. Sykefraværet var på 2,4 prosent korttid og 3,5 prosent langtid, totalt 5,9 prosent. Tilsvarende for samme periode 2022 var 2,0 prosent korttid og 2,0 prosent langtid, totalt 4,0 prosent.

Framtidsutsikter

Konsernet har arbeidet med en langsiktig strategi frem mot 2035 der ytterligere ny fornybar produksjon skal målsettes. Energikommisjonen talte tydelig i sin rapport – vi må ha mer av alt raskere. Strategien innebærer en markant satsing på solkraft, samt utvikling av nye storskala vindkraftprosjekter og oppgradering av eksisterende vannkraft. I tillegg skal konsernet utvikle lokale energi- og fleksibilitetsløsninger, som er sentralt i fremtidens energisystem, og helt avgjørende for lokal næringsutvikling fremover. I strategien står også bærekraft helt sentralt, med spesielt fokus på klima og natur i alle deler av virksomheten.

Ekstremværet Hans medførte sommerflom i mange vassdrag på Østlandet, etter en svært nedbørsrik sommer. Sommerflom er en svært uvanlig situasjon, og hendelsene rundt ekstremværet vil medføre at risikovurderinger rundt vannføring og ekstremvær vil måtte oppdateres. Konsernet har allerede gjennomført en klimarisikoanalyse i henhold til
TCFD-rammeverket, som fremover skal innarbeides i det operative risikoarbeidet

For mer informasjon, kontakt:

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Solid resultat første halvår 2023

I første halvår 2023 oppnådde Akershus Energi et resultat etter skatt på 234 millioner kroner. Resultatet er 89 millioner kroner lavere enn i 2022.

Les også