Solid første kvartal 2023

Solid første kvartal 2023

Resultatet for første kvartal 2023 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 112 millioner kroner. Resultatet er 159 millioner kroner lavere enn i 2022.

– Det solide resultatet i første kvartal kommer som følger av fortsatt høye kraftpriser, samtidig ser vi at økt grunnrenteskatt og høyprisavgiften som ble innført i høst har en betydelig påvirkning på resultatet. En økning i produksjonen motvirker deler av effektene over, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen økte med 75 GWh sammenlignet med samme periode i 2022. Samtidig har Odal Vindkraftverk AS levert 109 GWh i første kvartal.
– Det er svært positivt at vi nå ser økt produksjon fra både vannkraft, fjernvarme og vindkraft. Dette er et viktig tilskudd av kraft inn i et område som allerede styrer mot kraftunderskudd, påpeker konsernsjefen.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 112 millioner kroner mot 271 millioner kroner i samme periode i 2022.

Konsernet hadde en EBITDA på 552 millioner kroner som er 12 millioner kroner lavere enn året før. Endring i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser og produksjonsvolum, mens økte driftskostnader, og spesielt høyprisavgiften, medfører lavere EBITDA.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 610 GWh og 97 GWh, mot 544 GWh og 88 GWh i samme periode 2022. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 1 181 NOK/MWh, mot 1 504 NOK/MWh i 2022. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 1 088 NOK/MWh, mot 1 053 NOK/MWh i samme periode i 2022.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er negativ med 1 368 millioner kroner, fra minus 1 506 millioner kroner pr. 31.12.2022. Tilgjengelig likviditet er redusert med 138 millioner kroner i samme periode til 4 324 millioner kroner. Konsernet har pr. 31.12.2023 en soliditet på 32 prosent.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten og forsterkes ytterligere gjennom samarbeidet om bransjens HMS-løfte. Det er ingen personskader i konsernet i første kvartal 2023. Sykefraværet var på 2,1 prosent korttid og 3,9 prosent langtid, totalt 6,0 prosent. Tilsvarende for samme periode 2022 var 2,5 prosent korttid og 2,9 prosent langtid, totalt 5,4 prosent.

Framtidsutsikter

Konsernet arbeider med en langsiktig strategi frem mot 2035 der ytterligere ny fornybar produksjon skal målsettes. Energikommisjonen talte tydelig i sin rapport – vi må ha mer av alt raskere. Nettopp det skal den nye strategien bidra til. Samtidig jobber selskapet med å etablere seg som leverandør av lokale energi- og fleksibilitetsløsninger, som er sentralt i fremtidens energisystem, og vil være helt avgjørende for lokal næringsutvikling fremover. I strategien står også bærekraft helt sentralt, med spesielt fokus på klima og natur i alle deler av virksomheten.

De strategiske ambisjonene skal stadig nås gjennom partnerskap og samarbeid. I første kvartal etablerte konsernet sin første mulighetsstudie i Nes Kommune, i samarbeid med Greenlab Nes, med formål om å identifisere muligheter og utfordringer knyttet til kraftbehov, nettkapasitet og behov for fleksibilitetsløsninger på produksjons- og forbrukssiden. Konsernet ønsker med mulighetsstudier som dette å etablere et tettere samarbeid med kommuner og det lokale næringslivet i en tidlig fase, og gjennom et felles kunnskapsgrunnlag bedre forstå deres behov og legge til rette for økt næringsutvikling gjennom utvikling av smarte energiløsninger.

For mer informasjon, kontakt:

Kim Grøsle, Økonomisjef
Tlf.: 971 76 120
E-post: kim.grosle@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Solid første kvartal 2023

Resultatet for første kvartal 2023 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 112 millioner kroner. Resultatet er 159 millioner kroner lavere enn i 2022.

Les også