Akershus Energi årsrapport 2022 – Rekordhøyt bidrag til samfunnet

Årsrapport 2022 - Rekordhøyt bidrag til samfunnet

Akershus Energi bidro med nær 3 milliarder kroner til det norske samfunnet i 2022, i form av skatter og avgifter, utbytte til fylkeskommunen, konsesjonskraft og eiendomsskatt til kommuner.

– Vi er både stolte og ydmyke over å kunne bidra til samfunnet, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. – Men tallene viser også en annen side av historien, påpeker han, vi er nå underlagt et nytt skatteregime som gir oss reduserte muligheter til å investere i produksjon av mer fornybar energi slik vi ønsker.

Konsernsjef Eskil Lunde Jensen

Verdiskaping i samfunnets tjeneste

I årsrapporten for 2022 synliggjøres den verdiskapingen Akershus Energi leverer totalt, når det som ikke faller inn under ordinære skatter og avgifter blir medregnet. Det kan nevnes 100 millioner i kompensasjon til fjernvarmekunder, noe som ikke blir tilbakeført fra staten slik det gjelder for strømkompensasjon. Utbytte til Viken fylkeskommune på 200 millioner, og skatter og avgifter til vertskommuner på 61 millioner samt konsesjonskraft til kommuner til en verdi av 163 millioner. Totalt viser oversikten over verdiskaping et bidrag til samfunnet på hele 2970 millioner kroner i 2022. (s. 11)

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 244 millioner kroner mot 612 millioner kroner i samme periode i 2021.

Konsernet hadde en EBITDA på 2 604 millioner kroner som er 1 161 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer i hovedsak som følge av høyere oppnådde kraftpriser.

Fornybar energiproduksjon

Produksjon fra vannkraft ble 2274 GWh og fra fjernvarme 227 GWh, mot henholdsvis 2548 og 243 GWh i 2021. Dette er en vesentlig nedgang i produksjon fra vannkraft som skyldes lavere vannføring, og som følgelig påvirker selskapets resultat. Nytt av året kom vindkraft for første gang inn i selskapets kraftportefølje, med en produksjon på 64 GWh fra Odal Vindkraftverk, som ventes å få en årsproduksjon på 530 GWh.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er negativ med 1 508 millioner kroner, en reduksjon på 1 837 millioner kroner fra 31.12.2021. Tilgjengelig likviditet er økt med 1 628 millioner kroner i samme periode til 4 462 millioner kroner. Konsernet har pr. 31.12.2022 en soliditet på 28 prosent.

Bærekraft – rapportering, kartlegging og tiltak

Bærekraft får en stadig større plass i Akershus Energi, det gjenspeiles også i Årsrapporten (s. 26 – 37) og i årsberetningen (s. 43 – 45). I 2022 ble det gjennomført en omfattende bærekraftkartlegging, som resulterte i 13 prioriterte, konkrete tiltak innen klima og natur, samfunn og sosiale forhold og økonomi og styring, som det skal jobbes aktivt med framover.

Et selskap i vekst

Antall ansatte i Akershus Energi økte til 85 personer i 2022 mot 80 i 2021. Selskapet er i vekst og rekrutterer videre innen flere fagfelt i 2023. Kvinneandelen er omtrent som i fjor, på 29 mot 30 prosent, men andelen i ledelsen har økt til 50 prosent.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten og forsterkes ytterligere gjennom samarbeidet om bransjens HMS-løfte. Det har vært 3 personskader uten fravær i 2022. Sykefraværet var på 2,7 prosent korttid og 2,7 prosent langtid, totalt 5,4 prosent. Tilsvarende for samme periode 2021 var 1,8 prosent korttid og 1,6 prosent langtid, totalt 3,5 prosent.

Klikk for å lese hele årsrapporten

For mer informasjon, kontakt:

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Ina Engh Franzen, Markeds- og kommuniksajonssjef
Tlf.: 41 43 48 49
E-post: ina.engh.franzen@akershusenergi.no

Årsrapport 2022 - Rekordhøyt bidrag til samfunnet

Akershus Energi bidro med nær 3 milliarder kroner til det norske samfunnet i 2022, i form av skatter og avgifter, utbytte til fylkeskommunen, konsesjonskraft og eiendomsskatt til kommuner.

Les også