Akershus Energi går opp nye spor for grønn vekst

Akershus Energi går opp nye spor for grønn vekst

I jakten på mer fornybar energi inviterer Akershus Energi kommuner i regionen til samarbeid for å skape grønn vekst. Ved å gjennomføre mulighetsstudier ser vi bredt på hvilke muligheter og behov kommunen har for økt energi, næringsutvikling og bedre utnyttelse av areal og ressurser. I Nes kommune er vi allerede godt i gang, i tett samarbeid med det kommunale selskapet Greenlab Nes.

– Vi har over hundre års erfaring med fornybar energi, sier Eskil Lunde Jensen, som leder konsernet som driver med både vannkraft, vindkraft, solkraft og fjernvarme i Viken-regionen. – Vår ambisjon er å skape gode samarbeidsarenaer hvor vi i Akershus Energi skal bidra med vår kompetanse, men minst like viktig for oss er det å lære mer om hva kommunen og næringslivet har behov for. Vi tror fremtidens energiløsninger må baseres på samarbeid. 

Bedre grunnlag for gode beslutninger for alle parter

– Det dreier seg om å se på tilgjengelige arealer, hvilke behov næringslivet har og hva kommunen ønsker, forteller Jensen. – I Akershus Energi har vi et bredt sammensatt team med kompetente folk, innen flere områder, og i tett samarbeid med Greenlab Nes skal vi kartlegge hvilke muligheter som finnes for produksjon av fornybar energi og smarte energiløsninger, og hva som må til for å få det realisert.
Kartleggingen, eller mulighetsstudien som vi kaller det, vil danne grunnlag for det videre planleggingsarbeidet i kommunen. Det betyr at Akershus Energi ikke setter i gang med store planer før det er enighet med kommunen om hva som skal gjøres. Her vil selvfølgelig grunneiere, næringsledere og innbyggere også bli involvert.
– Ved å utarbeide en mulighetsstudie blir det mer oversiktlig for alle parter, og vi kan lage en langsiktig plan i samarbeid med kommunen og lokale aktører, sier Jensen.

Grønt lys for mulighetsstudie i Nes

Nes kommunestyre vedtok i midten av mars at de ønsker at Akershus Energi i samarbeid med GreenLab lager en mulighetsstudie for kommunen, og arbeidet med å se på arealbruk og muligheter innen de ulike fornybare energikildene er nå i gang.

– Vi er sikre på at dette er veien å gå for å nå målene som kommunen og vi har til felles; mer fornybar energi, tilrettelegging for næringsliv og flere arbeidsplasser og lavere klimagassutslipp, avslutter Eskil Lunde Jensen.

Nes kommune vil legge til rette for "det grønne skiftet"

Som ett ledd i det grønne skiftet har Nes kommune etablert GreenLab Nes AS, som skal legge til rette for en grønn symbiosepark med utgangspunkt i Esval.

– Per i dag så er det virksomheter som allerede bidrar til ett godt klimaregnskap, gjennom behandling av matavfall og gjenvinning av gravemasser i tillegg til gjenvinningsstasjon for innbyggerne i Nes kommune, forteller daglig leder for GreenLab Nes AS, Ronny Langset, men området er regulert og klart for etablering av annen aktivitet innenfor «Food – feed – fuel»-segmentet. Gjennom mulighetsstudien skal vi blant annet se på hvordan vi skal løse energibehovet, deriblant overskudd-/underskudd av energi for nyetableringer på Esval og tilhørende bedrifter, sier han. 

Bakgrunn for mulighetsstudien i Nes

Nes kommune har vedtatt at Akershus Energi og GreenLab Nes kan gjennomføre en mulighetsstudie for å kartlegge ulike energiløsninger som grunnlag for næringsutvikling og ny-etablering i Nes kommune.

Nes kommune ligger i et underskuddsområde på energi, med få planer om ny kraftproduksjon. Dette øker behovet for fleksible løsninger både på produksjons- og forbrukssiden. Nes kommune er videre vertskommune for kraftverkene Funnefoss og Rånåsfoss, som eies av Akershus Energi. Kommunen har gode forutsetninger for å ta en posisjon på energiutvikling som grunnlag for økt næringsutvikling basert på nye lokale energiløsninger i tilknytning til ny næringsvirksomhet.

Hensikten med mulighetsstudien

  • Kartlegge mulighetene for lokal energiproduksjon og smart styring basert på solkraft, vindkraft og lagringsløsninger som f.eks. batteri, med vekt på Esval som pilot.
  • Kartlegge samspillet ved ulik bruk av deponigass fra Esval og Biogass fra RBA i energiløsningene.
  • Kartlegge nett i tilknytning til de avsatte næringsarealer i Nes Kommune, herunder transport og hvordan samspillet produksjon-forbruk og nett kan løses med lokale energiløsninger.
  • Styrke partenes felles kunnskap om aktuelle målkonflikter for utvikling.
i

Akershus Energi går opp nye spor for grønn vekst

I jakten på mer fornybar energi inviterer Akershus Energi kommuner i regionen til samarbeid for å skape grønn vekst. Ved å gjennomføre mulighetsstudier ser vi bredt på hvilke muligheter og behov kommunen har for økt energi, næringsutvikling og bedre utnyttelse av areal og ressurser. I Nes kommune er vi allerede godt i gang, i tett samarbeid med det kommunale selskapet Greenlab Nes.

Konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi og daglig leder Ronny Langset fra GreenLab Nes, samarbeider om mulighetsstudien i Nes.
i
Konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi og daglig leder Ronny Langset fra Greenlab Nes, samarbeider om mulighetsstudien i Nes.

Les også