Svanedammen i Halden oppgraderes

Svanedammen i Halden oppgraderes

Ved Tistedalsfoss i Haldenvassdraget pågår et stort arbeid med å bygge nytt damanlegg til erstatning for det som ble bygd i 1897.

Svanedammen består av to vannløp med til sammen seks luker som kan åpnes for å slippe vann gjennom når det er flom. For å takle framtidens vannmasser bygges det nå et helt nytt damanlegg til erstatning for det gamle som har fungert i over hundre år.

Fra vann til strøm

Damanleggets funksjon er å regulere høyden på vannet overfor Tistedalsfossen samt å kunne utnytte kraften som vannets fallhøyde gir. I gamle dager var det utstrakt tømmerfløting i Haldenvassdraget, og nærmere Halden by var det mye industri langs elva, spesielt treforedlingsindustri og produksjon av papir.

I slutten av 1800-tallet ble de første vannkraftverkene bygd, og i 1907 sto Tistedalsfoss kraftverk ferdig. Kraften gikk dermed til strømproduksjon. Damanleggene sørget for at vannet i elva ble styrt innom kraftverkene og omdannet til strøm, før det fortsatte sin ferd videre mot havet, og slik er det fortsatt i dag.

Nytt vannløp til venstre og gammelt til høyre. Det skal settes inn én stor luke i hvert av de to vannløpene, som hver erstatter tre gamle luker.

Sikkerhet og samarbeid

Vedlikehold er viktig for sikkerheten i vassdraget, og ikke minst er sikkerheten viktig når man skal utføre arbeid midt i elva. Det gamle damanlegget står fortsatt på plass mens det nye damanlegget bygges nedenfor. Dermed er området hvor det arbeides tørrlagt i anleggsperioden. Som en sikkerhet vil også vannstanden i Femsjøen bli senket med inntil én meter.

Det er Haldenvassdragets brukseierforening som eier damanlegget, og Halden kraftproduksjon, som eies av Akershus Energi, har ansvaret for drift av anlegget. Prosjektet ledes og gjennomføres av Hafslund Eco, som har stor erfaring med bygging av damanlegg. 

Omfattende arbeid

Et slikt damanlegg skal tåle store belastninger, og blir derfor et solid byggverk med mye, og godt armert, betong som forankres på fjellgrunn. To store luker skal erstatte de seks gamle, og et helt nytt, elektronisk styringsanlegg vil forenkle arbeidet med å regulere dammen.

Arbeidet startet i mai 2022 og skal være ferdig i løpet av 2023. Det gamle damanlegget skal rives før sommeren 2024, og fra da vil det nye være operativt.

Slik ser det nye vannløpet ut fra oversiden. Et moderne og solid byggverk som skal takle framtidens vannmasser.

Pilotprosjekt for bærekraft

Prosjektet er definert som et pilotprosjekt for bærekraft, og dette følges opp gjennom blant annet klimabudsjett og klimaregnskap. Prosjektleder Steinar Sørlie fra Hafslund Eco er leder for prosjektet, og forteller at de har stort fokus på bærekraft og gjenbruk. Det brukes lavkarbonbetong, og kranen som benyttes er elektrisk. Den erstatter også bruk av trucker og hjullastere, og dermed reduseres CO2-utslipp man ellers ville hatt ved bruk av diesel. Mye av massene som sprenges ut skal gjenbrukes enten på stedet eller til produksjon av ny betong.

Fra venstre: byggeleder Ole Nordal fra A.L. Høyer Askim, energioperatør i Halden Kraftproduksjon Petter Thomassen, daglig leder i Haldenvassdragets brukseierforening Tom Flattum og kommunikasjonssjef i prosjektet, Ragnhild Abrante fra Hafslund Eco.
i
Her testes det ferdige vannløpet.

Svanedammen i Halden oppgraderes

Ved Tistedalsfoss i Haldenvassdraget pågår et stort arbeid med å bygge nytt damanlegg til erstatning for det som ble bygd i 1897.

i

Les også