Vesentlig lavere produksjon de tre første kvartalene 2022

Vesentlig lavere produksjon de tre første kvartalene 2022

Resultatet for de tre første kvartalene 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 516 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur. Verdiendring av aksjer i Otovo AS reduserer resultatet med 32 millioner kroner. Resultatet er 222 millioner kroner høyere enn i 2021.

– Resultatet per tredje kvartal er påvirket av at vannkraften gir 13 % lavere produksjon enn i fjor på grunn av lite nedbør og lavere vannføring i elvene. Samtidig har Odal Vindkraftverk startet tilnærmet full produksjon i løpet av tredje kvartal og gir både ny fornybar energi i regionen og et positivt bidrag til resultatet, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Regjeringen presenterte 28. september forslag til omfattende endringer i rammebetingelsene til kraftprodusentene som innebærer blant annet vesentlig økt grunnrenteskatt for vannkraft, innføring av grunnrenteskatt for vindkraft samt en særavgift for alle inntekter over 70 øre/kWh på 23 % uten fradrag i øvrige skatteberegninger.

De foreslåtte endringene er foreløpig ikke vedtatt og derfor ikke innarbeidet i tallene per tredje kvartal.

– Hvis endringene blir vedtatt som de står i dag, ville det medført en reduksjon i resultat etter skatt per 3. kvartal med om lag 200 millioner kroner, forteller konsernsjefen.

– Vi er mest bekymret for at foreslåtte endringer i rammebetingelser medfører en vesentlig reduksjon i investeringsevnen som skulle benyttes til å bidra til å realisere økt fornybar produksjon i vår region, der det allerede er kraftunderskudd. Ifølge våre vurderinger, vil de foreslåtte endringene kunne medføre redusert investeringsevne i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner frem mot 2030. Investeringer i ny eller økt kraftproduksjon er svært langsiktige og derfor avhengige av forutsigbarhet i rammebetingelser. Slike endringer som nå er foreslått, skaper usikkerhet for både nye prosjekter og tiltenkte oppgraderingsprosjekter, spesielt i vannkraften. De foreslåtte grepene på grunnrenteskatt kombinert med høyprisbidraget, endrer bransjens rammebetingelser betydelig, avslutter han.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten og forsterkes ytterligere gjennom samarbeidet om bransjens HMS-løfte. Det er ingen personskader i konsernet i de tre første kvartalene 2022 med fravær, mens det har vært to skader uten fravær. Sykefraværet var på 2,4 prosent korttid og 1,9 prosent langtid, totalt 4,3 prosent. Tilsvarende for samme periode 2021 var 1,5 prosent korttid og 1,7 prosent langtid, totalt 3,2 prosent.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 516 millioner kroner mot 294 millioner kroner i samme periode i 2021.

Konsernet hadde en EBITDA på 1 836 millioner kroner som er 1 084 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser i 2022.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 1 581 GWh og 149 GWh, mot 1 819 GWh og 165 GWh i samme periode 2021. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 2 014 NOK/MWh, mot 587 NOK/MWh i 2021. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 1 221 NOK/MWh, mot 495 NOK/MWh i 2021.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er negativ med 862 millioner kroner, fra 331 millioner kroner pr. 31.12.2021. Tilgjengelig likviditet er økt med 988 millioner kroner i samme periode til 3 822 millioner kroner. Konsernet har pr. 30.09.2022 en soliditet på 22 prosent.

Konsernet tok i juni investeringsbeslutning om direkte eierskap i Furuseth Solkraftverk, sammen med blant annet Østfold Energi og Solgrid. Furuseth blir det første norske solkraftverket i industriell skala og er allerede under utbygging over 170 mål, delvis i et nedlagt grustak, i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. Kraftverket skal etter planen stå ferdig våren 2023 og vil årlig levere om lag 6,5 GWh ny fornybar energi.

 

For mer informasjon, kontakt:

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Vesentlig lavere produksjon de tre første kvartalene 2022

Resultatet for de tre første kvartalene 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 516 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur. Verdiendring av aksjer i Otovo AS reduserer resultatet med 32 millioner kroner. Resultatet er 222 millioner kroner høyere enn i 2021.

Les også