Vesentlig lavere produksjon første halvår 2022

Vesentlig lavere produksjon første halvår 2022

Resultatet for første halvår 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 323 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur. Verdiendring av aksjer i Otovo AS reduserer resultatet med 44 millioner kroner. Resultatet er 128 millioner kroner høyere enn i 2021.

I løpet av første halvår 2022 har konsernet hatt nær 20% lavere produksjon enn normalt. Dette er et resultat av tørt vær og lite vann i Sør-Norge.

– Selskapets produksjon er basert på elvekraft. Det betyr at gjennomstrømmingen i elven utnyttes direkte til kraftproduksjon uten større muligheter for å regulere vannføringen. Vi produserer alt vi kan, med det vannet vi får, for å avhjelpe kraftsystemet, sier konsernsjef, Eskil Lunde Jensen.

– Vi leverer et solid resultat også i første halvår 2022. Dette skyldes de vedvarende høye kraftprisene, samtidig som salg av aksjer i datasenter og eiendom og verdiendring av aksjer innen sol, påvirker det finansielle resultatet. De høye strømprisene vi har sett det siste året er ikke ønsket for verken oss eller forbrukerne. I den ekstraordinære situasjonen vi nå lever i er det betydningsfullt for oss at nesten 750 millioner kroner av vår verdiskapning så langt går tilbake til samfunnet og det offentlige i form av skatter og avgifter. Utbytte på årets resultat vil komme i tillegg til dette, sier Lunde Jensen.

Konsernsjefen fortsetter: – Konsernet har fullt fokus på målsetningen om å realisere 1 TWh ny fornybar energi i vår region gjennom utvikling av nye forretningsområder og investering i ny teknologi. Økt produksjon av fornybar energi i vår region, som er et underskuddsområde for kraft, er viktig for å styrke energisystemet, og konsernet er godt på vei mot målet om 1 TWh, spesielt gjennom ny vindkraft, økt fjernvarmetilknytning og solkraft, både lokalt og i storskala.
HMS

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten og forsterkes ytterligere gjennom samarbeidet om bransjens HMS-løfte. Det er ingen personskader i konsernet i første halvår 2022 med fravær, mens det har vært to skader uten fravær. Sykefraværet var på 2,0 prosent korttid og 2,0 prosent langtid, totalt 4,0 prosent. Tilsvarende for samme periode 2021 var 1,0 prosent korttid og 1,5 prosent langtid, totalt 2,5 prosent.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 323 millioner kroner mot 195 millioner kroner i samme periode i 2021.

Konsernet hadde en EBITDA på 1 051 millioner kroner som er 579 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser i 2022.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 1 049 GWh og 124 GWh, mot 1 298 GWh og 141 GWh i samme periode 2021. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 1 568 NOK/MWh, mot 478 NOK/MWh i 2021. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 1 032 NOK/MWh, mot 430 NOK/MWh i 2021.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er ned til 90 millioner kroner, fra 331 millioner kroner pr. 31.12.2021. Tilgjengelig likviditet er økt med 336 millioner kroner i samme periode til 3 170 millioner kroner. Konsernet har pr. 30.06.2022 en soliditet på 24 prosent.

Konsernet tok i juni investeringsbeslutning om direkte eierskap i Furuseth Solkraftverk, sammen med blant annet Østfold Energi og Solgrid. Furuseth blir det første norske solkraftverket i industriell skala og er allerede under utbygging over 170 mål, delvis i et nedlagt grustak, i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. Kraftverket skal etter planen stå ferdig høsten 2022 og vil årlig levere om lag 6,5 GWh ny fornybar energi.

For mer informasjon, kontakt:

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Vesentlig lavere produksjon første halvår 2022

Resultatet for første halvår 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 323 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur. Verdiendring av aksjer i Otovo AS reduserer resultatet med 44 millioner kroner. Resultatet er 128 millioner kroner høyere enn i 2021.

Les også