Et solid resultat for første kvartal 2022

Et solid resultat for første kvartal 2022

Rånåsfoss, 26.04.2022: Resultatet for første kvartal 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 271 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur. Resultatet er 92 millioner kroner høyere enn i 2021.

‐ Vi leverer et solid resultat også i første kvartal 2022. Dette skyldes høye kraftpriser og salg av aksjer i datasenter og eiendom. Salg av aksjene er en naturlig følge av konsernets strategiske spissing mot utvikling av fremtidens energiløsninger, infrastruktur og fornybar energiproduksjon for å realisere målsetningen om 1 TWh ny fornybar energi, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Det er ingen personskader i konsernet i første kvartal 2022 med fravær, mens det har vært en skade uten fravær. Sykefraværet var på 2,5 prosent korttid og 2,9 prosent langtid, totalt 5,4 prosent. Tilsvarende for samme periode 2021 var 1,2 prosent korttid og 1,4 prosent langtid, totalt 2,6 prosent.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 271 millioner kroner mot 179 millioner kroner i samme periode i 2021.

Konsernet hadde en EBITDA på 564 millioner kroner som er 310 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser i 2022.

Vannkraft‐ og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 544 GWh og 88 GWh, mot 659 GWh og 102 GWh i samme periode 2021. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 1 504 NOK/MWh, mot 487 NOK/MWh i 2021. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 1 053 NOK/MWh, mot 438 NOK/MWh i 2021.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er ned med 331 millioner kroner pr. 31.12.2021. Tilgjengelig likviditet er økt med 327 millioner kroner i samme periode til 3 161 millioner kroner. Konsernet har pr. 31.03.2022 en soliditet på 30,5 prosent.

Konsernet solgte i første kvartal sin 50 % eierandel i datasenteret Oslo Internet Exchange samt den finansielle posten i DHL‐bygget på Skedsmokorset til Bulk Infrastructure Group. Samtidig har partene inngått en samarbeidsavtale om å utvikle og levere fornybare energiløsninger, tjenester og prosjekter til Bulk sine lokasjoner for datasenter og logistikk på Østlandet. Dette vil styrke begge parters strategiske satsing innen infrastruktur og fornybar energiproduksjon som del av det grønne skiftet og er en naturlig del av konsernets strategiske spissing for å realisere 1 TWh ny fornybar energi i regionen frem mot 2025.

Konsernets resultat vil være påvirket av utviklingen i kraftpriser fremover. Starten på 2022 har vært noe mildere værmessig enn foregående år, men vedvarende høye brenselspriser (gass, kull og olje), holder kraftprisene høye. De høye kraftprisene og store svingningene man fortsatt ser, er ikke en ønsket situasjon verken for konsernet som kraftprodusent eller for samfunnet. Mesteparten av konsernets overskudd går samtidig tilbake til fellesskapet gjennom skatter og utbytte til Viken fylkeskommune.

Kraftprisene forventes å holde seg høye gjennom hele 2022, men uroen i markedet som følge av krigen i Ukraina, gir større utfallsrom for prisutviklingen resten av året. Samtidig har konsernet fokus på utvikling av nye forretningsområder innen fornybar energi i regionen. Dette, sammen med prissikring av deler av produksjonen samt den solide balansen, bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til videre vekst og lønnsomme investeringer.

 

Kontaktpersoner:

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Et solid resultat for første kvartal 2022

Rånåsfoss, 26.04.2021: Resultatet for første kvartal 2022 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 271 millioner kroner, hvorav 114 millioner kroner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur. Resultatet er 92 millioner kroner høyere enn i 2021.

Les også