Et solid underliggende resultat for 2021 og økte verdier på solsatsing

Et solid underliggende resultat for 2021 og økte verdier på solsatsing

Det foreløpige resultatet for 2021 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 612 millioner kroner, hvorav 200 millioner kroner skyldes verdiendring på aksjer i solkraft. Resultatet er 543 millioner kroner høyere enn i 2020.

– Vi leverer et solid resultat for 2021, som skyldes høye kraftpriser og verdiendring på aksjer i solkraft. De høye kraftprisene og store svingningene vi så i 2021 er en uønsket situasjon både for oss som produsent og for samfunnet, men mesteparten av overskuddet vårt går tilbake til fellesskapet gjennom skatter og utbytte til Viken fylkeskommune. Det er meningsfullt for oss som energikonsern, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Det er ingen personskader i konsernet i 2021. Sykefraværet var på 1,8 prosent korttid og 1,7 prosent langtid, totalt 3,5 prosent. Tilsvarende for samme periode 2020 var 2,3 prosent korttid og 0,4 prosent langtid, totalt 2,7 prosent.

Vannkraft- og varmeproduksjon

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 2 548 GWh og 243 GWh, mot 2 548 GWh og 187 GWh i samme periode 2020. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 758 NOK/MWh, mot 98 NOK/MWh i 2020. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 630 NOK/MWh, mot 177 NOK/MWh i 2020.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 612 millioner kroner mot 69 millioner kroner i samme periode i 2020.

Konsernet hadde en EBITDA på 1 333 millioner kroner som er 1 107 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser i 2021.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er 331 millioner kroner, ned fra 1 691 millioner kroner pr. 31.12.2020. Tilgjengelig likviditet er økt med 1 157 millioner kroner i samme periode til 2 834 millioner kroner. Konsernet har pr. 31.12.2021 en soliditet på 31,3 prosent.

Konsernet utarbeidet i desember et grønt finansielt rammeverk som ble benyttet til å utstede to grønne obligasjonslån på til sammen 900 millioner kroner før årsskiftet. Det ene lånet ble utvidet med ytterligere 100 millioner kroner i januar 2021. Obligasjonslånene er notert på Oslo Børs sin ESG liste. Odal Vindkraftverk sikret i første kvartal langsiktig prosjektfinansiering på 90 millioner euro med fastrente og løpetid på over 20 år. Dette bidrar til å redusere selskapets valutaeksponering i byggefasen samt reduserer behovet for egenkapitalinnskudd fra konsernet.

Ratingselskapet Scope foretok i desember en kredittrating av konsernet og gitt en rating på BBB. Scope endrer utsikten på ratingen fra Negative til Stable som følge av forbedring i selskapets finansielle nøkkeltall. Det er konsernets målsetting å holde ratingen på dette nivået (BBB) i årene fremover, også i en fase med investeringer i eksisterende og nye områder.

Det er gjennomført en årlig verdivurdering av konsernet pr 31.12.2021. Arbeidet har lagt til grunn ulike verdivurde-ringsmetoder og scenarioanalyser, og et midtpunkt av disse analysene indikerer en verdi på 15,5 milliarder kroner for 100 prosent av den verdijusterte egenkapitalen i Akershus Energi. Dette gir en verdiøkning på 4,5 milliarder i forhold til verdien pr 31.12.2020. Pareto Securities har gjennomført vurderingen.

Konsernets resultat vil være påvirket av utviklingen i kraftpriser fremover. 2021 medførte et skifte i værtrenden fra året før som ga en kraftig prisoppgang. Det forventes høye priser også i 2022, men usikkerheten og utfallsrommet er stort som følge av situasjonen i Ukraina. Samtidig har konsernet fokus på utvikling av nye forretningsområder innen fornybar energi i regionen. Dette, sammen med prissikring av deler av produksjonen samt den solide balansen, bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til videre vekst og lønnsomme investeringer.

Fokus på å realisere ny fornybar energi

Konsernet har som ambisjon å bidra til å bygge ut 1 TWh ny fornybar energi i vår region frem mot 2025, en ambisjon som skal realiseres gjennom strategiske partnerskap og investeringer. De grønne obligasjonslånene utstedt i desember i 2020, skal nettopp bidra til konsernets videre ambisjoner om utvikling av ny fornybar energi.

Investeringen i Odal Vindkraftverk AS vil være en av de større bidragsyterne til dette målet med en estimert årlig produksjon på 530 GWh når vindkraftverket står ferdig. Opsjonsavtalen mellom selskapets eiere om å øke Cloudberry sin eierandel i vindkraftverket, ble utøvd i juni, og konsernets eierandel i selskapet ble dermed redusert til 33,4 prosent i juli 2021.

Utbyggingen av Tolga kraftverk, som konsernet deleier gjennom sin eierandel i Opplandskraft DA, bidrar med ytterligere årlig totalproduksjon på 205 GWh. Kraftverket ble satt i produksjon i mai, godt foran opprinnelig plan, samtidig som småkraftverket Hinøgla også ble ferdigstilt.

Konsernet har etablert Solkraft som eget forretningsområde og samlet alle investeringene i solenergi innunder solselskapet Akershus Energi Sol AS. Forretningsområdet inkluderer investering i Solgrid AS, som skal utvikle solkraftverk i industriell skala. Selskapet har flere prosjekter under utvikling og fikk sin første solpark i produksjon i Varberg i Sverige i høst. Første konsesjonssøknad for bygging av solpark i Norge ble levert i høst. Solkraft vil være et viktig bidrag i den videre utviklingen av kraftproduksjon, og det arbeides videre med å identifisere ytterligere egnede områder for flere solparker i regionen. Fjernvarme er et viktig bidrag til energisystemet i sentrale strøk og våre fjernvarmeområder opplever sterk befolknings- og utbyggingsvekst. Å etablere nye, fornybare energisentraler er derfor et sentralt mål i de videre planene til konsernet.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør i Viken fylkeskommune og en av de sentrale regionale aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi i Viken. Fremover vil vi se stadig flere virksomheter definere hvilke av FNs bærekraftmål de kan bidra til. I Akershus Energi har vi arbeidet aktivt med flere av de i lang tid allerede, og som energiselskap har vi særskilte forutsetninger for å bidra. Fremover vil vi sørge for å gjøre vårt for at stadig flere av dem blir oppnådd.

Vi er også en stor økonomisk bidragsyter til det offentlige, ved at overskuddet kommer vår eier, Viken fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter fra vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne i regionen.

Kontaktpersoner:

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Et solid underliggende resultat for 2021 og økte verdier på solsatsing

Det foreløpige resultatet for 2021 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 612 millioner kroner, hvorav 200 millioner kroner skyldes verdiendring på aksjer i solkraft. Resultatet er 543 millioner kroner høyere enn i 2020.

Les også