Et svært godt resultat første halvår 2021

Et svært godt resultat første halvår som følge av høye kraftpriser og økte verdier på solsatsing

Rånåsfoss, 27.08.2021: Akershus Energi oppnådde et resultat i første halvår 2021 etter skatt på 195 millioner kroner. Det er 161 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i 2020.

– Vi er meget fornøyde med at konsernet leverer et særdeles godt første halvår, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. Han legger til at høye kraftpriser som følge av blant annet lav hydrologisk balanse bidrar til et underliggende svært godt resultat fra drift. Samtidig bidrar økte verdier på solsatsning med ytterligere 58 millioner kroner til resultatet

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Det er ingen personskader i konsernet i første halvår 2021. Sykefraværet i første halvår 2021 var på 1,0 prosent korttid og 1,5 prosent langtid, totalt 2,5 prosent. Tilsvarende for første halvår 2020 var 2,5 prosent korttid og 0,8 prosent langtid, totalt 3,3 prosent.

Vannkraft- og vannproduksjon

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 1 298 GWh og 141 GWh, mot 1 240 GWh og 101 GWh i første halvår 2020. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 478 NOK/MWh, mot 102 NOK/MWh i første halvår 2020. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 430 NOK/MWh, mot 194 NOK/MWh i første halvår i 2020.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 195 millioner kroner mot 34 millioner kroner i første halvår i 2020.

Konsernet hadde en EBITDA på 472 millioner kroner som er 337 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser i første halvår 2021.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er 1 524 millioner kroner, ned fra 1 691 millioner kroner pr. 31.12.2020. Tilgjengelig likviditet er økt med 267 millioner kroner i samme periode til 1 944 millioner kroner. Konsernet har pr. 30.06.2021 en soliditet på 36 prosent. Konsernet utarbeidet i desember et grønt finansielt rammeverk som ble benyttet til å utstede to grønne obligasjonslån på til sammen 900 millioner kroner før årsskiftet. Det ene lånet ble utvidet med ytterligere 100 millioner kroner i januar 2021. Obligasjonslånene er notert på Oslo Børs sin ESG liste. Odal Vindkraftverk sikret i første kvartal langsiktig prosjektfinansiering på 90 millioner euro med fastrente og løpetid på over 20 år. Dette bidrar til å redusere selskapets valutaeksponering i byggefasen samt reduserer behovet for egenkapitalinnskudd fra konsernet i 2021. Konsernets resultat vil være påvirket av utviklingen i kraftpriser fremover. Samtidig har konsernet fokus på utvikling av nye forretningsområder innen fornybar energi i regionen. For å håndtere risikoen knyttet til kraftprisutviklingen prissikres i tillegg deler av produksjonen. Utvikling av nye forretningsområder og prissikring av deler av produksjonen samt den solide balansen, bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til videre vekst og lønnsomme investeringer.

Fokus på å realisere fornybar energi

Konsernet har tidligere forventet at den positive hydrologiske balansen fortsatt skulle påvirke kraftprisene negativt inn i 2021 og dermed føre til et svakere resultat i ytterligere ett år. Med kraftprisens utvikling, spesielt i konsernets hovedområde NO1, og sterke resultater for første halvår, har derimot forventningen til årets resultat steget vesentlig. 

Konsernet har som ambisjon å bidra til å realisere 25 prosent av det estimerte økte behovet for ny fornybar energi i vår region mot 2030, en ambisjon som skal realiseres gjennom strategiske partnerskap og investeringer. De grønne obligasjonslånene utstedt i desember i 2020, skal nettopp bidra til konsernets videre ambisjoner om utvikling av ny fornybar energi.

Investeringen i Odal Vindkraftverk AS vil være en av de større bidragsyterne til dette målet med en estimert årlig produksjon på 526 GWh når vindkraftverket står ferdig. Opsjonsavtalen mellom selskapets eiere om å øke Cloudberry sin eierandel i vindkraftverket, ble utøvd i juni, og konsernets eierandel i selskapet reduseres dermed til 33,4 prosent i juli 2021. Utbyggingen av Tolga kraftverk, som konsernet deleier gjennom sin eierandel i Opplandskraft DA, skal bidra med ytterligere årlig totalproduksjon på 205 GWh. Kraftverket ble satt i produksjon i mai, godt foran opprinnelig plan, samtidig som småkraftverket Hinøgla også ble ferdigstilt. Konsernet har etablert Solkraft som eget forretningsområde og samlet alle investeringene i solenergi innunder solselskapet Akershus Energi Sol AS. Forretningsområdet inkluderer investering i Solgrid AS, som skal utvikle solkraftverk i industriell skala, der selskapet har flere prosjekter under utvikling.
Første prosjekt vil være i Sverige med installert effekt på 4 MW som skal være i drift i løpet av høsten 2021. Konsernet har også økt sin eierandel i Viken Hydrogen AS (tidligere H2 Energy Norway AS) som arbeider videre med utvikling av
produksjon av grønn hydrogen.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør i Viken fylkeskommune og en av de sentrale regionale aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi i Viken. Fremover vil vi se stadig flere virksomheter definere hvilke av FNs bærekraftmål de kan bidra til. I Akershus Energi har vi arbeidet aktivt med flere av de i lang tid allerede, og som energiselskap har vi særskilte forutsetninger for å bidra. Fremover vil vi sørge for å gjøre vårt for at stadig flere av dem
blir oppnådd.

Vi er også en stor økonomisk bidragsyter til det offentlige, ved at overskuddet kommer vår eier, Viken fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter fra vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne i regionen.

Kontaktpersoner:

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Et svært godt resultat første halvår som følge av høye kraftpriser og økte verdier på solsatsing

Rånåsfoss, 27.08.21: Akershus Energi oppnådde et resultat i første halvår 2021 etter skatt på 195 millioner kroner. Det er 161 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i 2020.

Les også