Et svært godt resultat i første kvartal 2021

Et svært godt resultat første kvartal som følge av høye kraftpriser og økte verdier på aksjer innenfor solkraft

Rånåsfoss, 28.04.2021: Akershus Energi oppnådde et resultat i første kvartal 2021 etter skatt på 179 millioner kroner. Det er 134 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i 2020.

– Konsernet leverer et meget sterkt resultat i første kvartal, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. Han legger til at høye kraftpriser som følge av en tørr og kald vinter bidrar til et underliggende svært godt resultat fra drift, samtidig som en positiv verdiendring på aksjer innenfor solkraft, gir ytterligere 96 millioner kroner til resultatet.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Det er ingen personskader i konsernet i første kvartal 2021. Sykefraværet i første kvartal 2021 var på 1,2 prosent korttid og 1,4 prosent langtid, totalt 2,6 prosent. Tilsvarende for første kvartal 2020 var 3,2 prosent korttid og 1,8 prosent langtid, totalt 5,0 prosent.

Vannkraft- og vannproduksjon

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 659 GWh og 102 GWh, mot 656 GWh og 72 GWh i første kvartal 2020. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 487 NOK/MWh, mot 154 NOK/MWh i første kvartal 2020. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 438 NOK/MWh, mot 249 NOK/MWh i første kvartal i 2020.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 179 millioner kroner mot 45 millioner kroner i første kvartal i 2020.

Konsernet hadde en EBITDA på 254 millioner kroner som er 147 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser i første kvartal 2021.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er 1 668 millioner kroner, ned fra 1 691 millioner kroner pr. 31.12.2020. Tilgjengelig likviditet er økt med 123 millioner kroner i samme periode til 1 800 millioner kroner. Konsernet har pr. 31.03.2021 en soliditet på 38 prosent.

Konsernet utarbeidet i desember et grønt finansielt rammeverk som ble benyttet til å utstede to grønne obligasjonslån på til sammen 900 millioner kroner før årsskiftet. Det ene lånet ble utvidet med ytterligere 100 millioner kroner i januar 2021. Obligasjonslånene er notert på Oslo Børs sin ESG liste.

Odal Vindkraftverk sikret i første kvartal langsiktig prosjektfinansiering på 90 millioner euro med fastrente og løpetid på over 20 år. Dette bidrar til å redusere selskapets valutaeksponering i byggefasen samt reduserer behovet for egenkapitalinnskudd fra konsernet i 2021.

Konsernets resultat vil være påvirket av utviklingen i kraftpriser fremover. Samtidig har konsernet fokus på utvikling av nye forretningsområder innen fornybar energi i regionen. For å håndtere risikoen knyttet til kraftprisutviklingen prissikres i tillegg deler av produksjonen. Utvikling av nye forretningsområder og prissikring av deler av produksjonen samt den solide balansen, bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til videre vekst og lønnsomme investeringer.

Fokus på å realisere fornybar energi

Konsernet har tidligere forventet at den positive hydrologiske balansen fortsatt skulle påvirke kraftprisene negativt inn i 2021 og dermed føre til et svakere resultat i ytterligere ett år. Med dette kvartalets resultat og kraftprisens utvikling, spesielt i konsernets hovedområde NO1, har derimot forventningen til årets resultat steget vesentlig.

Konsernet har som ambisjon å bidra til å realisere 25 prosent av det estimerte økte behovet for ny fornybar energi i vår region mot 2030, en ambisjon som skal realiseres gjennom strategiske partnerskap og investeringer. De grønne obligasjonslånene utstedt i desember i 2020, var nettopp med tanke på å bidra til konsernets videre ambisjoner om utvikling av ny fornybar energi.

Investeringen i Odal Vindkraftverk AS vil være en av de større bidragsyterne til dette målet med en estimert årlig produksjon på 526 GWh når vindkraftverket står ferdig mot slutten av 2021. Konsernets nåværende eierandel på 43,5 prosent forventes redusert til 33,4 prosent innen utgangen av 2. kvartal 2021 dersom Cloudberry benytter opsjonen de har til å øke sin eierandel. Konsernet deltar også i utbyggingen av Tolga kraftverk gjennom eierandel på 25 % i Opplandskraft DA som vil bidra til ytterligere årlig totalproduksjon på 205 GWh ny fornybar energiproduksjon. Kraftverket skal i gang med prøveproduksjon i 2. kvartal 2021 og ligger dermed foran opprinnelig plan. Konsernet har etablert Solkraft som eget forretningsområde og har samlet alle investeringene i solenergi innunder solselskapet Akershus Energi Sol AS. Forretningsområdet inkluderer investering i Solgrid AS, som skal utvikle solkraftverk i industriell skala, der selskapet har flere prosjekter under utvikling. Første prosjekt vil være i Sverige med installert effekt på 4 MW som skal være i drift i løpet av første halvår 2021. Konsernet arbeider også videre med utvikling innenfor hydrogen.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør i Viken fylkeskommune og en av de sentrale regionale aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi i Viken. Fremover vil vi se stadig flere virksomheter definere hvilke av FNs bærekraftmål de kan bidra til. I Akershus Energi har vi arbeidet aktivt med flere av de i lang tid allerede, og som energiselskap har vi særskilte forutsetninger for å bidra. Fremover vil vi sørge for å gjøre vårt for at stadig flere av dem blir oppnådd.

Vi er også en stor økonomisk bidragsyter til det offentlige, ved at overskuddet kommer vår eier, Viken fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter fra vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne i regionen.

Kontaktpersoner:

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Et svært godt resultat første kvartal som følge av høye kraftpriser og økte verdier på aksjer innenfor solkraft

Rånåsfoss, 28.04.2021: Akershus Energi oppnådde et resultat i første kvartal 2021 etter skatt på 179 millioner kroner. Det er 134 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i 2020.

Les også