Et resultat preget av svært lave kraftpriser for Akershus Energi i 2020

Et resultat preget av svært lave kraftpriser for Akershus Energi i 2020

Rånåsfoss, 25.03.2021: Akershus Energi oppnådde et resultat i 2020 etter skatt på 69 millioner kroner. Det er 125 millioner kroner lavere enn for 2019.

– Med de laveste kraftprisene på 20 år på grunn av våtår, hydrologisk overskudd samt redusert utvekslingskapasitet til Europa, vil vi si oss tilfreds med resultatet i 2020, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. Han legger samtidig til at resultatet ville vært langt dårligere uten sikringskontrakter gjennom året og at 2021 har startet med tørt og kaldt vintervær som har ført til en normalisering av kraftprisene.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Det har i 2020 vært spesielt fokus på HMS arbeidet rundt anlegget i Nord-Odal der bygging av konsernets første vindpark er igangsatt. For 2020 er det tre personskader i konsernet, en med fravær og to uten fravær. Sykefraværet i 2020 var på 2,3 prosent korttid og 0,4 prosent langtid, totalt 2,7 prosent. Tilsvarende for 2019 var 1,6 prosent korttid og 1,4 prosent langtid, totalt 3,0 prosent.

– Samarbeid og partnerskap er helt avgjørende for å nå målene framover, og vi er veldig fornøyde med å ha inngått samarbeid med og eierskap i en rekke kompetansebedrifter innen solenergi. Vår utvikling framover er basert på partnerskap. Vi blir best sammen med partnere. Nå gleder vi oss til å få med Heidi på laget. Hun vil bli en svært viktig ressurs for å videreutvikle sol som forretningsområde i konsernet, sier Jensen.

Vannkraft- og vannproduksjon

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 2 548 GWh og 187 GWh, mot 2 393 GWh og 209 GWh i 2019.

Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 98 NOK/MWh, mot 387 NOK/MWh i 2019. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 177 NOK/MWh, mot 367 NOK/MWh i 2019.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 69 millioner kroner mot 194 millioner kroner i 2019.

Konsernet hadde en EBITDA på 226 millioner kroner som er 463 millioner kroner lavere enn året før. Reduksjonen i EBITDA kommer som følge av de svært lave kraftprisene.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er økt til 1 691 millioner kroner fra 1 055 millioner kroner pr. 31.12.2019. Tilgjengelig likviditet er økt til 1677 millioner kroner fra 1 426 millioner kroner pr. 31.12.2019.  Konsernet har pr. 31.12.2020 en soliditet på 37 prosent.

Konsernet utarbeidet i desember et grønt finansielt rammeverk som ble benyttet til å utstede to grønne obligasjonslån på til sammen 900 millioner kroner før årsskiftet. Det ene lånet ble utvidet med ytterligere 100 millioner kroner i januar 2021. Obligasjonslånene er notert på Oslo Børs sin ESG liste. Ratingselskapet Scope foretok også en kredittrating av konsernet før årsskiftet som opprettholdt tidligere rating på BBB. Scope endret utsikten på ratingen fra Stable til Negative som følge av usikkerhet rundt kraftprisens utvikling mot slutten av 2020.

Konsernets resultat vil være påvirket av utviklingen i kraftpriser fremover. Samtidig har konsernet fokus på utvikling av nye forretningsområder innen fornybar energi i regionen. For å håndtere risikoen knyttet til kraftprisutviklingen prissikres i tillegg deler av produksjonen. Utvikling av nye forretningsområder og prissikring av deler av produksjonen samt den solide balansen, bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til videre vekst og lønnsomme investeringer.

– Samarbeid og partnerskap er helt avgjørende for å nå målene framover, og vi er veldig fornøyde med å ha inngått samarbeid med og eierskap i en rekke kompetansebedrifter innen solenergi. Vår utvikling framover er basert på partnerskap. Vi blir best sammen med partnere. Nå gleder vi oss til å få med Heidi på laget. Hun vil bli en svært viktig ressurs for å videreutvikle sol som forretningsområde i konsernet, sier Jensen.

Kontinuerlig utvikling av konsernet

Vindkraft er definert som satsingsområde for konsernet, og i mai ble det tatt investeringsbeslutning på å realisere konsernets første vindkraftverk med KLP som medinvestor. I desember 2020 kom også Cloudberry Clean Energy inn på eiersiden. Odal Vindkraftverk skal bestå av totalt 34 turbiner på Engerfjellet og Songkjølen i Nord-Odal kommune og vil bidra med en antatt årsproduksjon fornybar energi på 526 GWh når det står ferdig i desember 2021.

Konsernet har definert nye strategiske mål som skal bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet i regionen, samtidig som lønnsomheten styrkes og virksomheten diversifiseres ytterligere gjennom utvikling av nye forretningsområder. Investeringen i april i solenergiselskapet FUSen, som produserer komplette solcelleanlegg til tak og fasader, gir konsernet nå en eierandel på 33,34 prosent. Målsetningen resulterte også i at konsernet i september investerte i Nordisk Energikontroll AS sammen med Eidsiva Bioenergi for å komplettere eksisterende fjernvarmevirksomhet med desentraliserte og skreddersydde energiløsninger for varme og kjøling. Konsernet har etablert Solkraft som eget forretningsområde og har samlet alle investeringene i solenergi innunder solselskapet Akershus Energi Sol AS. Forretningsområdet inkluderer investeringen i Solgrid AS som skal utvikle solkraftverk i industriell skala og vil bidra til å gjøre konsernet til en bredere og mer komplett energileverandør innen fornybare løsninger. Konsernet deltar også i utbyggingen av Tolga kraftverk gjennom eierandelen på 25 % i Opplandskraft DA som vil bidra til ytterligere årlig totalproduksjon på 205 GWh ny fornybar energiproduksjon når kraftverket står ferdig i 2021. Det arbeides videre med utvikling innen hydrogen i regionen.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør i Viken fylkeskommune og en av de sentrale regionale aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi i Viken. Fremover vil vi se stadig flere virksomheter definere hvilke av FNs bærekrafts mål de kan bidra til. I Akershus Energi har vi arbeidet aktivt med flere av de i lang tid allerede og som energiselskap har vi særskilte forutsetninger for å bidra. Fremover vil vi sørge for å gjøre vårt for at stadig flere av dem blir oppnådd.

Vi er også en stor økonomisk bidragsyter til det offentlige, ved at overskuddet kommer vår eier, Viken fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter fra vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne i regionen.

 

Kontaktpersoner:

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Astri England Garshol, CFO 
Tlf.: 913 80 987
E-post: astri.england.garshol@akershusenergi.no

Et resultat preget av svært lave kraftpriser for Akershus Energi i 2020

Rånåsfoss, 25.03.2021: Akershus Energi oppnådde et resultat i 2020 etter skatt på 69 millioner kroner. Det er 125 millioner kroner lavere enn for 2019.

Les også