Banebrytende passasje for ål og smolt i Skien

Spektakulær passasje for ål og smolt ved kraftverk i Skien

Det har siden 2018 pågått et spesielt og banebrytende prosjekt ved Klosterfoss kraftverk i Skien. For å forbedre vandringen for ål, smolt og vinterstøinger er det bygget passasjer med steinsetting, lys og rør i flere høyder.

Det har tidligere ikke vært utført lignende prosjekter i Norge, kan prosjektansvarlig Trond Andresen, fortelle. Vi har bygget fiskepassasje med to rør med en diameter på én meter, hvor det ene ligger i overflatenivå og er beregnet for smolt og vinterstøinger og det andre som ligger på 14 meters dybde er beregnet for ål som holder seg på bunnen. Begge rørene har en minstevannføring på 2500 liter i sekundet og har utløp ved siden av den eksisterende fisketrappa ved kraftstasjonen.

Økt produksjon og bedre fiskepassasje

Klosterfoss kraftstasjon er de senere årene modernisert med nye turbiner, generatorer og kontrollsystem. Moderniseringen øker produksjonen, men for å få økningen godkjent ble det fra NVE stilt krav til forbedret fiskepassasje. NVE godkjente det ferdigstilte prosjektet i januar 2021.

Et omfattende og imponerende prosjekt

Prosjektet har tatt to år å gjennomføre, og totalt har det vært over 40 leverandører involvert innen alt fra vareleveringer til anleggsarbeid. Blant annet har det blitt benyttet over 1000 timer med dykkere.
(Se oversikt over hovedleverandører nederst i artikkelen.)

Created with Sketch. i
Fakta om prosjektet
 • To tunneler i bakken ved siden av kraftstasjonen
 • Boret 80 meter tunnel
 • Tatt ut 400 m3 fjell
 • Lagt ned stålrør med diameter 1 meter
 • Inntaksluke for ål med automatisk justering av vannføring
 • Kontinuerlig kameraovervåking og registrering av fisk

Kameraovervåking og digital registrering

I begge rørene er det montert to kameraer som tar 132000 bilder i minuttet! Ved bruk av kunstig intelligens blir kun bilder hvor det er fisk tatt vare på, og samtidig telles og kategoriseres fisken. Dette er et arbeid som hadde vært umulig for få år siden, men med ny teknologi automatiseres arbeidet og dataene kan sorteres og presenteres.

Lys og stein for å lede ålen riktig vei

Det er en farefull ferd fisken begir seg ut på fra vassdragene og ut til det store havet. For å gjøre passasjen så trygg som mulig forbi kraftverket er bunnen steinsatt og hindringer bygd slik at ålen ikke skal forville seg inn i turbinene. Skulle ålen allikevel bevege seg mot inntaket er det satt opp flere lyskastere for å skremme den bort, for ålen liker ikke lys.

Fantastiske reiser for ål, smolt og vinterstøinger

Profilboring av smoltrør
 • Glassålen, det vil si åleunger, kommer fra Sargassohavet og kommer til kysten av Norge om våren. Mange av dem finner veien opp i elver og vassdrag hvor de lever og vokser i kanskje 15 til 20 år før turen går tilbake samme vei til Sargassohavet for å gyte. Ål er kategorisert som en sårbar art på Norges rødliste.
 • Smolt er ungfisk av laks og ørret, mellom ett til seks år, som har gjennomgått en tilpasning fra å leve i ferskvann til å kunne utvandre til saltvann. De utvandrer til havet på våren, og når de etter mange år har blitt store og klare for å gyte kommer de tilbake og vandrer opp i elver og vassdrag.
 • Vinterstøing er laks som har gytt og blitt stående i elva over vinteren. Avmagret og svake prøver de å vandre tilbake til havet, og de som overlever blir ofte til storlaks når de kommer tilbake.

Informasjonstavle for publikum

Området ved Klosterfoss er et populært turområde og turveien passerer like ved kraftstasjonen. Innenfor gjerdet er det satt opp en informasjonstavle som blant annet viser tall for vannføring og fisk som har passert. Og man kan også se live overføring fra kamera i fisketrappa!

Hovedleverandører til prosjektet

 • Sweco Norge AS hadde bygg- og prosjektledelse for prosjektet.
 • Prosjektering og fiskerådgiving ble utført av Multiconsult AS
 • Anleggsarbeidene ble utført av Marthinsen og Duvholt AS
 • Dykkearbeider ble utført av Olav Erik Hagen AS
 • Rørarbeidene av Fasseland AS
 • Fisketellere levert av Vaki
 • I tillegg må nevnes Skien Kraftproduksjon som har utført anleggsledelse, og fra Akershus Energi Vannkraft har Trond Andresen og Bjørnar Pedersen vært sentrale i hele prosjektet
Ålen skal passere i røret som er nærmest bunnen, og smolten skal svømme gjennom røret i toppen.

Spektakulær passasje for ål og smolt ved kraftverk Skien

Det har siden 2018 pågått et spesielt og banebrytende prosjekt ved Klosterfoss kraftverk i Skien. For å forbedre vandringen for ål og smolt er det bygget passasjer med steinsetting, lys og rør i flere høyder.

Created with Sketch. i
Fakta om prosjektet
 • To tunneler i bakken ved siden av kraftstasjonen
 • Boret 80 meter tunnel
 • Tatt ut 400 m3 fjell
 • Lagt ned stålrør med diameter 1 meter
 • Inntaksluke for ål med automatisk justering av vannføring
 • Kontinuerlig kameraovervåking og registrering av fisk

Les også