Prosjekt Tolga kraftverk går raskt og stødig framover

Prosjekt Tolga kraftverk går raskt og stødig framover

Utbyggingen av Tolga kraftverk startet i juli 2018, med planlagt oppstart oktober 2021. Nå ligger det an til at idriftsettelse kan skje i god tid før sommerferien. Det er all grunn til å berømme den gode prosjektledelsen i det som er et av Norges største pågående vannkraftprosjekt.

Tolga kraftverk eies av Opplandskraft hvor Akershus Energi eier 25 prosent og Hafslund E-CO 75 prosent. Det er Hafslund E-CO som står for utbyggingen, med Tormod Kleppa og Arild Melchiorsen som prosjektledere.

Øverst i Glomma

Langt oppe i Glomma, ved Hummelvold, vil Tolga kraftverk få sitt innløp.
– Inntakskonstruksjonen og terskeldammen over Glomma er ferdigstilt, kan prosjektleder Tormod Kleppa i Hafslund E-CO fortelle. – Det gjenstår noe arbeid med fiskevandringsløsninger, riving av fangdam og arrondering/tilbakeføring av området.   

Created with Sketch. i
Fakta om Tolga kraftverk
 • Fallhøyde 86 meter
 • Slukeevne 60 m3/sek.
 • 3 x 15 MW installert effekt
 • Produksjon 205 GWh
 • Budsjett 900 mill. kr
 • Beregnet ferdig sommer 2021

Dypt inne i fjellet

Tolga kraftverk er et fjellanlegg. For å komme til selve kraftverket må man kjøre omtrent 800 meter nedover en tunnel i fjellet. Der er det bygd en stor fjellhall som rommer maskinsalen med de tre kompakte aggregatene. Vannet kommer i en felles tunnel, og splittes i tre løp før vannet når turbinene. Når vannet har overført energien til turbinene, fortsetter det sin ferd i tunnel fram til utløpet nedstrøms Eidsfossen.

– Den siste tiden har vi jobbet med elektromontasje og signaltesting, forteller Tormod. – Når alle signaler og funksjoner er prøvd «tørt», starter våtprøving. Da fylles tunellene med vann og aggregatene blir snurret for første gang. Etter planen skal all testing og prøving være ferdig i løpet av mai 2021, og kraftstasjonen skal være i ordinær drift før sommeren 2021, sier han.

Krav til vannføring og tilrettelegging for fiskevandring

Ved inntaksløpet blir det etablert tre ulike løp for fiskevandring, i henhold til bestemmelsene i konsesjonen og godkjent miljø- og arealplan for prosjektet. Grunnen til at det er tre fiskeløp, er at fisken skal ha gode vandringsmuligheter ved alle vannføringer. Om vinteren er kravet til minstevannføring sju tusen liter i sekundet, og om sommeren er kravet tolv tusen.

Ny kraftlinje

Som en del av prosjektet er det bygd ny 132 kV kraftlinje fra Tolga kraftverk til nye Tolga transformatorstasjon. Linjen består av 30 master på mellom 20 og 26 meter. De er laget av kompositt, som har lenger forventet levetid enn tremaster og krever mindre vedlikehold. Mastene er dessuten såpass høye at det kan være lenger avstand mellom hver mast og dermed færre mastepunkter.

Godt bidrag til fornybarproduksjon

– Vi er svært godt fornøyde med dette prosjektet, sier Tom Flattum. Ett av Akershus Energis hovedmål er å bidra til reduserte klimautslipp ved å øke produksjonen av fornybar energi. Tolga kraftverk vil bidra med 205 GWh i året, tilsvarende strømforbruket til nærmere 13.000 norske husstander eller forbruket til over hundre tusen elbiler. – Vår andel av produksjonen blir på 50 GWh og gir en betydelig økning av vår kraftportefølje, avslutter han.

Foto i artikkelen: Hafslund E-CO

De tre aggregatene i maskinsalen i Tolga kraftverk
Kraftverket ligger dypt inne i fjellet
I utløpet fra kraftverket føres vannet tilbake til elva

Prosjekt Tolga kraftverk går raskt og stødig framover

Utbyggingen av Tolga kraftverk startet i juli 2018, med planlagt oppstart oktober 2021. Nå ligger det an til at idriftsettelse kan skje i god tid før sommerferien. Det er all grunn til å berømme den gode prosjektledelsen i det som er et av Norges største pågående vannkraftprosjekt.​

Created with Sketch. i
Fakta om Tolga kraftverk
 • Fallhøyde 86 meter
 • Slukeevne 60 m3/sek.
 • 3 x 15 MW installert effekt
 • Produksjon 205 GWh
 • Budsjett 900 mill. kr
 • Beregnet ferdig sommer 2021

Tre aggregater i maskinsalen

Les også