Et resultat preget av svært lave kraftpriser for 1. halvår 2020

Et resultat preget av svært lave kraftpriser For Akershus Energi 1. halvår 2020

Akershus Energi oppnådde et resultat for 1. halvår 2020 etter skatt på 34 millioner kroner. Det er 79 millioner kroner lavere enn for 2019.

– Med svært lave kraftpriser som er sterkt preget av våtår og hydrologisk overskudd samt redusert utvekslingskapasitet til Europa, er vi tilfreds med halvårsresultatet, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. Han legger samtidig til at kraftprisutviklingen tilsier at resultatene for 2020, og sannsynligvis også 2021, vil bli vesentlig lavere enn 2019.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Det er hittil i år ingen personskader med fravær. Sykefraværet 1. halvår 2020 var på 2,5 prosent korttid og 0,8 prosent langtid, totalt 3,3 prosent. Tilsvarende for 2019 var 1,8 prosent korttid og 2,2 prosent langtid, totalt 4,0 prosent.

Vannkraft og varmeproduksjon

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var i 1. halvår 2020 på henholdsvis 1 240 GWh og 101 GWh, mot 1 179 GWh og 111 GWh i 2019. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) i 1. halvår 2020 var 102 NOK/MWh, en reduksjon på hele 75 % fra 414 NOK/MWh i 2019. Oppnådd salgspris på vannkraft i 1. halvår 2020 ble 194 NOK/MWh, mot 392 NOK/MWh i 2019.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 34 millioner kroner i 1. halvår 2020 mot
109 millioner kroner i 2019.

Konsernet hadde i 1. halvår 2020 en EBITDA på 135 millioner kroner som er
229 millioner kroner lavere enn året før. Reduksjonen i EBITDA kommer som følge av de lave prisene.

Solid finansiell evne

Netto gjeld er økt til 1 660 millioner pr. 30.06.2020 fra 1 055 millioner kroner pr. 31.12.2019. Tilgjengelig likviditet er redusert til 817 millioner kroner pr. 30.06.2020 fra 1 426 millioner kroner pr. 31.12.2019. Dette gjenspeiler konsernets endring i kontantstrømmer i halvåret. Konsernet har pr. 30.06.2020 en soliditet på 42 prosent.

Konsernets resultat vil være sterkt påvirket av utviklingen i kraftpriser, og det knyttes en viss usikkerhet til hvordan markedsprisene vil utvikle seg fremover. Diversifisering innen datasenter og eiendom har bidratt til å redusere effekten av denne påvirkningen på totalresultatet. For å håndtere risikoen knyttet til kraftprisutviklingen prissikres deler av produksjonen. Diversifiseringen og prissikring av deler av produksjonen samt den solide balansen, bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til vekst og lønnsomme investeringer.

Kontinuerlig fokus på utvikling i konsernet

Vindkraft er definert som satsingsområde for konsernet, og det har vært arbeidet med flere potensielle prosjekter. I mai ble det tatt investeringsbeslutning på å realisere konsernets første vindkraftverk med KLP som medinvestor etter å ha overtatt konsesjon for Odal Vindkraftverk fra tyske RWE i april i år. Anlegget skal bestå av totalt 34 turbiner på Engerfjellet og Songkjølen i Nord-Odal kommune og vil bidra med en antatt årsproduksjon på 526 GWh når det står ferdig i desember 2021. Prosjektet er allerede godt i gang med rydding av skog og veibygging med Akershus Energi som byggherre og Zephyr som prosjektleverandør. Anlegget har en investeringsramme på om lag 2 milliarder kroner.

Konsernet har definert nye strategiske mål som skal bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet i regionen, samtidig som lønnsomheten styrkes og virksomheten diversifiseres ytterligere. Investeringen i april i solenergiselskapet FUSen, som produserer komplette solcelleanlegg til tak og fasader, der konsernet nå eier 33,34 prosent, er et godt eksempel på slik diversifisering. Samtidig arbeides det med flere muligheter innenfor blant annet sol, varmeløsninger og hydrogen, som vil bidra til å gjøre konsernet til en bredere og mer komplett energileverandør innen fornybare løsninger.

Det ble i mai inngått opsjonsavtale med Lillestrøm kommune med ambisjon om å bygge fremtidens energihus som et regionalt ressurssenter for fornybare, bærekraftige energiløsninger i nærheten av Lillestrøm stasjon. Konsernet har også samlet kompetansemiljøet for grønn infrastruktur og nye fornybare løsninger i et nyåpnet kontor i Lillestrøm sentrum.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør i Viken fylkeskommune, og en av de viktigste regionale aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi i Viken. Vi er også en stor økonomisk bidragsyter til det offentlige, ved at overskuddet kommer vår eier, Viken fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter fra vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne.

Akershus Energi har i 30 år også hatt en viktig samfunnsrolle i formidling av kunnskap om energi, klima og miljø til den oppvoksende generasjonen. Hvert år har 7000 tiendeklassinger besøkt Rånåsfoss kraftverk, og 2000 elever i videregående skole har besøkt Akershus EnergiPark. Dette har også vært et viktig bidrag i overgangen til et fornybart samfunn.

Rapport for første halvår 2020 er tilgjengelig på finanssidene under rapporter og presentasjoner

Et resultat preget av svært lave kraftpriser for Akershus Energi 1. halvår 2020

Akershus Energi oppnådde et resultat for 1. halvår 2020 etter skatt på 34 millioner kroner. Det er 79 millioner kroner lavere enn for 2019.​