Godt resultat for Akershus Energi pr tredje kvartal 2019

Godt resultat for Akershus Energi pr tredje kvartal 2019

Akershus Energi oppnådde et godt resultat per tredje kvartal 2019 med et resultat etter skatt på 137 millioner kroner. Det er 14 millioner kroner mer enn i samme periode 2018.

– Selv om mye av resultatøkningen skyldes en økning i oppnådde kraftpriser, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har hittil i 2019 ikke vært personskader med fravær. Dette er et kontinuerlig arbeid for forbedring både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Sykefraværet de tre første kvartalene 2019 var på 1,5 prosent korttid og 1,7 prosent lang tid, totalt 3,2 prosent. For tilsvarende periode 2018 var det 2,3 prosent korttid og 4,2 prosent lang tid, totalt 6,5 prosent.

Vannkraft- og varmeproduksjon

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i de tre første kvartalene 2019 på henholdsvis 1 777 GWh og 133 GWh, mot 1 665 GWh og 133 GWh for samme periode i 2018. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) i de tre første kvartalene 2019 var 385 NOK/MWh. Det er 22 NOK/MWh lavere enn samme periode i 2018. Oppnådd salgspris på vannkraft i de tre første kvartalene 2019 367 NOK/MWh, mot 350 NOK/MWh i samme periode 2018.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt på 137 millioner kroner de tre første kvartalene i 2019, mot 123 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018. Konsernet hadde i de tre første kvartalene i 2019 en EBITDA på 501 millioner kroner som er 72 millioner kroner høyere enn året før. Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som svært godt. Det vesentligste av resultatøkningen fra samme periode i fjor skyldes en betydelig økning i kraftpriser.

Meget god finansiell evne

Netto gjeld er redusert fra 1 220 millioner pr 30.09.2018 til 1 041 millioner 30.09.2019. På samme måte er tilgjengelig likviditet økt fra 1 429 millioner pr 30.09.2018 til 1 599 millioner 30.09.2019. Konsernet har pr 30.09.2019 en soliditet på 41 prosent. En solid balanse sammen med gode resultater bidrar til å gjøre konsernet godt rustet til å håndtere svigninger i markedet, i tillegg til at det er et godt utgangspunkt for realisering av planer om vekst i årene fremover.

Konsernets resultat fremover vil være sterkt påvirket av utviklingen i kraftpriser. Diversifisering innen datasenter og eiendom bidrar imidlertid til å redusere effekten av denne påvirkningen på totalresultatet. For å håndtere risikoen knyttet til kraftprisutviklingen prissikres deler av produksjonen. Diversifiseringen og prissikring av deler av produksjonen bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til vekst og lønnsomme investeringer.

Vekst og samarbeid

I tillegg til å delta i utbygging av Tolga, som gir konsernet 50 GWh, har konsernet som mål å vokse ytterligere på vannkraft. Våre preferanser vil være å vokse innen stor- og mellomskala vannkraftinvesteringer. Det jobbes også med å finne gode industrielle løsninger i de vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier.

Varmevirksomheten viser god utvikling i volum og antall kunder. Sammen med medeier og partner Infranode forventes en videre vekst og økt inntjening i områdene hvor varmevirksomheten har produksjon. Dette vil skje både gjennom organisk vekst, mulige oppkjøp, og gjennom effektive driftsløsninger. Markedet er i utvikling, og virksomheten jobber med å tilrettelegge og tilby mer totale energiprodukter.

Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere innen vindkraft allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker, eller i prosjekter som er utbyggingsklare.

Konsernet har allerede mange gode samerbeidsrelasjoner. Disse relasjonene, sammen med den gode finansielle evnen, er forutsetninger for å nå våre ambisiøse målsettinger om vekst og lønnsomhet i årene fremover. Som et ledd i utviklingen av konsernet har Akershus Energi valgt å bli deleier i selskapet Becour som arbeider med utvikling av løsninger for, og omsetning av, opprinnelsesgarantier.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør, og en av de viktigste aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi. Vi er også en økonomisk bidragsyter til det offentlige ved at overskuddet kommer vår eier, Akershus fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter på vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne. Akershus Energi har i 30 år også hatt en viktig samfunnsrolle i formidling av kunnskap og en dypere forståelse av utfordringene rundt energi, klima og miljø til den oppvoksende generasjonen. Hvert år besøker 7000 tiendeklassinger Rånåsfoss kraftverk, og 2000 elever i videregående skole besøker Akershus EnergiPark. Dette er også et viktig bidrag i overgangen til et fornybart samfunn, og det er disse ungdommene som blir fremtidens innovatører, beslutningstagere og forbrukere. 

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?