Svært godt halvårsresultat for Akershus Energi

Svært godt halvårsresultat for Akershus Energi

Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 1. halvår 2019 med et resultat etter skatt på 113 millioner kroner, som er det beste halvårsresultatet på 10 år.

– Selv om det vesentligste av resultatøkningen skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, etter flere år med omstilling og etablering av nysatsninger, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har hittil i 2019 ikke vært personskader med fravær. Dette er et kontinuerlig arbeid for forbedring både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Sykefraværet 1. halvår 2019 var fordelt på 1,8 prosent for korttid og 2,2 prosent for lang tid, totalt 4 prosent. I 1. halvår 2018 var det 2,3 prosent korttid og 4,2 prosent lang tid, totalt 6,5 prosent.

Vannkraft- og varmeproduksjon

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 1. halvår 2019 på henholdsvis 1179 GWh og 111 GWh, mot 1150 GWh og 114 GWh for samme periode i 2018. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) i 1. halvår 2019 var 414 NOK/MWh. Det er 44 NOK/MWh høyere enn 1. halvår 2018. Oppnådd salgspris på vannkraft i 1. halvår 2019 ble 392 NOK/MWh, mot 325 NOK/MWh i 1. halvår 2018.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt på 113 millioner kroner i 1. halvår 2019, mot 90 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018. Konsernet hadde i 1. halvår 2019 en EBITDA på 364 millioner kroner som er 69 millioner kroner høyere enn året før. 

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som svært godt. Det vesentligste av resultatøkningen fra samme periode i fjor skyldes en betydelig økning i kraftpriser.

Godt rustet til å håndtere svingninger i markedet

Konsernets gode finansielle stilling er knyttet opp mot en soliditet på 41 prosent. I tillegg er netto gjeld redusert fra 1 354 millioner pr 30.06 2018 til 1 122 millioner 30.06 2019. På samme måte er tilgjengelig likviditet økt fra 1 295 millioner pr 30.06 2018 til 1 519 millioner 30.06 2019. Dette styrker konsernets finansielle stilling og er et godt utgangspunkt for realisering av planer om vekst i årene fremover. Konsernets resultat fremover vil være sterkt påvirket av utviklingen i kraftpriser. Diversifisering innen datasenter og eiendom bidrar imidlertid til å redusere effekten av denne påvirkningen på totalresultatet. For å håndtere risikoen knyttet til kraftprisutviklingen sikres deler av produksjonen. Diversifiseringen og prissikring av deler av produksjonen bidrar til at konsernet kan bruke sin finansielle evne til vekst og lønnsomme investeringer.

Vekst og samarbeid

I tillegg til å delta i utbygging av Tolga som gir konsernet 50 GWh, har konsernet som mål å vokse ytterligere på vannkraft. Våre preferanser vil være å vokse innen stor- og mellomskala vannkraftinvesteringer. Det jobbes også med å finne gode industrielle løsninger i de vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier. Varmevirksomheten viser stabil vekst i volum og antall kunder. Sammen med medeier og partner Infranode forventes en videre vekst og økt inntjening i områdene hvor varmevirksomheten har produksjon. Dette vil skje både gjennom organisk vekst, mulige oppkjøp, og gjennom effektive driftsløsninger. Markedet er i utvikling, og virksomheten jobber med å tilrettelegge og tilby mer totale energiprodukter. Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere innen vindkraft allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker, eller i prosjekter som er utbyggingsklare. Konsernet har allerede mange gode samerbeidsrelasjoner. Disse relasjonene, sammen med den gode finansielle evnen, er forutsetninger for å nå våre ambisiøse målsettinger om vekst og lønnsomhet i årene fremover.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør, og en av de viktigste aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi. Vi er også en økonomisk bidragsyter til det offentlige ved at overskuddet kommer vår eier, Akershus fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter på vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne. Akershus Energi har i 30 år også hatt en viktig samfunnsrolle i formidling av kunnskap og en dypere forståelse av utfordringene rundt energi, klima og miljø til den oppvoksende generasjonen. Hvert år besøker 7000 tiendeklassinger Rånåsfoss kraftverk, og 2000 elever i videregående skole besøker Akershus EnergiPark. Dette er også et viktig bidrag i overgangen til et fornybart samfunn, og det er disse ungdommene som blir fremtidens innovatører, beslutningstagere og forbrukere. 

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993 

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?