Meget godt halvårsresultat 2018

Meget godt
halvårsresultat 2018

Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 1. halvår 2018 med et resultat etter skatt på 90 millioner kroner. Det er 18 millioner kroner mer enn i samme periode 2017.

– Selv om det vesentligste av resultatøkningen skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, etter flere år med omstilling og etablering av nysatsinger, sier konsernsjef Jørn Myhrer. 

Fokus på HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2018 ikke vært personskader med fravær. Sykefraværet 1. halvår 2018 var på 6,5 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere. 

Vannkraft- og varmeproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 1. halvår 2018 på henholdsvis 1150 GWh og 114 GWh, mot 1130 GWh og 91 GWh for samme periode i 2017, og er tilsvarende normalproduksjonen. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var det første halvåret 37,0 øre/kWh mot 26,8 øre/kWh i 2017.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt på 90 millioner kroner i 1. halvår 2018, mot 72 millioner kroner for tilsvarende periode i 2017.  

Konsernet hadde i 1. halvår 2018 en EBITDA, 294 millioner kroner som er 53 millioner kroner høyere enn året før. 

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som meget godt. Det vesentligste av resultatøkningen fra samme periode i fjor skyldes en betydelig økning i kraftpriser. 

Virksomheter og utsikter fremover

Konsernet har hatt, og vil fremover ha, et meget høyt fokus på HMS, både i løpende drift og i gjennomføring av vedlikeholds- og investeringsprosjekter.  

Konsernet oppnådde i 1. halvår 2018 en EBITDA-margin på ca. 60 prosent som anses som en god margin i bransjen. 

Godt rustet til å håndtere svingninger i markedet

Det er fremdeles noe usikkerhet om langsiktig nivå på kraftpriser fremover, spesielt etter 2020. Konsernet legger til grunn at det kommer mye ny kraft inn i det nordiske markedet, basert på investeringer med grønne sertifikater, og det er en utfordring at etterspørselen etter kraft ikke øker tilsvarende, selv om det er en økende optimisme i norsk- og europeisk industri. Men, konsernet er nå svært godt rustet til å håndtere svingninger i kraftpriser fremover, med flere forretningsområder som skal levere god avkastning, og med en meget god finansiell evne.

Utviklingen i det europeiske markedet for opprinnelsesgarantier (GOOS) har beveget seg ytterligere i positiv retning. Dette er forventet å gi et økt inntektspotensiale for konsernet i årene fremover. 

Utviklingen i blockchain- teknologi blir også svært viktig å følge fremover. Det kan gi nye måter å handle kraft på mellom parter og lage nye sikre og kostnadseffektive markedsplasser fremover. Konsernet har analysert og vurdert denne løsningen, og lagt en strategi for hvordan man skal følge dette fremover i forhold til de forretningsmessige mulighetene. 

Mål om fortsatt vekst

Konsernet har et mål om å vokse ytterligere på vannkraft. Den finansielle evnen konsernet har ønsker vi i størst mulig grad å benytte inn mot stor- og mellomskala vannkraftinvesteringer. Det jobbes også med å finne gode industrielle løsninger i de vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier. 

Det er tatt en beslutning på at vannkraftprosjektet Tolga blir bygget i regi av Opplandskraft. Prosjektet har en forventet totalproduksjon på 205 GWh. Gjennom konsernets eierskap i Opplandskraft på 25 prosent vil dette gi en økning i produksjonsporteføljen på om lag 50 GWh.

Varmevirksomheten viser fortsatt god lønnsomhetsutvikling. Infranode vil, som medeier og partner i selskapet, kunne utvikle selskapet sammen med Akershus Energi og sikre en videre vekst i områdene hvor varmevirksomheten har produksjon. Dette vil skje både gjennom organisk vekst og mulige oppkjøp, og gjennom effektive driftsløsninger. Virksomheten jobber nå med å tilrettelegge og tilby mer totale energiprodukter for kundene fremover, som blir sentralt for å møte et marked i sterk endring.

Investeringer sammen med partnere

I grønn infrastruktur porteføljen er det først og fremst investeringen i datasenter som er en langsiktig industriell investering. Her jobbes det med videreutvikling av investeringen i OS-IX til et rent datasenterbygg sammen med partneren Bulk Infrastructure. Strategisk er dette en sentral investering inn i fremtidens kraftkrevende industri i Norge.

Vekst og investeringer på nye områder vil i hovedsak gjøres sammen med partnere for å knytte egen kompetanse sammen med nære samarbeidspartnere. Lignende modeller som allerede er etablert med Bulk Infrastructure for datasentersatsning og Infranode for varmevirksomheten, vil være relevant for nye investeringsområder innen grønn energi.

Konsernets finansielle situasjon er meget god og gir mulighet for lønnsomme investeringer innenfor de tre forretningsområdene og nye forretningsområder. Sammen med forventning om god avkastning fra dagens virksomhet, og mulighet for å gjøre gode investeringer inn på nye områder, legges det til rette for fortsatt verdiutvikling og gode utbytter for eier i årene fremover. 

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene. 

Tilbake