Godt resultat for Akershus Energi første halvår 2017

Godt resultat for Akershus Energi første halvår 2017

Akershus Energi oppnådde et godt resultat for 1. halvår 2017. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, og god kostnadskontroll.

Lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2017 ikke vært personskader. Sykefraværet 1. halvår 2017 var på 2,0 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

Vannkraft- og varmeproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 1. halvår 2017 på henholdsvis 1130 GWh og 91 GWh, mot 1180 GWh og 89 GWh for samme periode i 2016, og er tilsvarende normalproduksjonen. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var det første halvåret 26,8 øre/kWh mot 22,0 øre/kWh i 2016. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris for det første halvåret på 26,8 øre/kWh.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 72 millioner kroner i 1. halvår 2017, mot 73 millioner kroner for tilsvarende periode i 2016.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som godt.

Konsernet hadde i 1. halvår 2017 en EBITDA, korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter, på 241 millioner kroner som er 17 millioner kroner høyere enn året før. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 61 prosent.

Virksomheter og utsikter fremover

Det er fortsatt usikkerhet i utviklingen i kraftprisene i årene som kommer. Men konsernet vurderer sannsynligheten som større enn tidligere for en mer positiv utvikling i kraftprismarkedet.

Resultat av de siste års omstilling, kostnadstilpasninger og diversifisering av virksomheten gjør at konsernet har forventning om gode resultatnivåer de nærmeste årene, og en god avkastning til eier i henhold til konsernets utbyttemodell.

For vannkraftvirksomheten jobbes det med å finne industrielle løsninger med andre aktører i vassdragene der vi har vannkraftanlegg for å etablere større og mer effektive enheter slik at driftskostnader kan reduseres ytterligere på sikt. Avkastningen på vannkraftvirksomheten er moderat med de priser som forventes de nærmeste årene. Dette krever høyt fokus på kostnader og effektiv drift både på egne og deleide anlegg.

Varmevirksomheten har et positivt EBITDA 1. halvår 2017 på ca. 30 millioner kroner. Virksomheten er i all hovedsak selvfinansierende, og finansierer en organisk vekst med egen kontantstrøm. Virksomheten har høyt fokus på lønnsomme investeringer og nye kundetilknytninger på eksisterende produksjonskapasitet. Det forventes god økonomisk utvikling for varmevirksomheten fremover, etter flere år med omstilling og prioritering av utvikling rundt store anlegg. Det forventes at varmevirksomheten skal gi en tilfredsstillende avkastning og utbytte de nærmeste årene.

Infranode er ny partner i varmevirksomheten med en eierandel i selskapet på en tredjedel av aksjene. Konsernet er meget fornøyd med å få på plass en ny partner. Det legger grunnlaget for ytterligere vekst og oppkjøp i varmevirksomheten fremover, med hovedsatsningsområder i Akershus regionen, og spesielt i Skedsmo og Lørenskog.

Forretningsområdet Eiendom og Infrastruktur hadde ved første halvår en samlet investert kapital på i overkant av 400 millioner kroner, og forventes å være på ca. 500 millioner kroner i 2017. Porteføljen har pr. 1. halvår 2017, gitt en samlet avkastning på ca. 4,5 prosent. Porteføljen er sentral i forhold til konsernets arbeid med diversifisering, for å skape inntekter på andre områder som ikke har korrelasjon med kraftpriser.

Konsernet vil fremover vurdere andre modeller for salg av kraft på lange kontrakter for best mulig prising av egen vannkraftproduksjon, som et alternativ til sikringshandler i dagens terminmarked.

Ved utsalg av en tredjedel av aksjene i varmevirksomheten gir dette konsernet tilførsel av likvider gjennom ekstraordinært utbytte fra selskapet og oppgjør av salgssum for aksjene. Dette er en betydelig styrking av konsernets finansielle posisjon og investeringsevne.

Gjennom disse grepene og tidligere gjennomført omstilling har konsernet fremover en meget god finansiell stilling og investeringsevne. Det gir et godt grunnlag for gode resultater og muligheter for industrielle vekst fremover i tid.

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Rånåsfoss, 24. august 2017

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?

Fornavn Etternavn

Arbeidstittel

+47 555 55 555

Fornavn Etternavn

Arbeidstittel

+47 555 55 555

Fornavn Etternavn

Arbeidstittel

+47 555 55 555