Godt resultat for Akershus Energi 3. kvartal 2016

Godt resultat for Akershus Energi 3. kvartal 2016

Akershus Energi oppnådde et godt resultat for de tre første kvartalene 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2016 vært en mindre hendelse med begrenset personskade. Sykefraværet de tre første kvartalene i 2016 var på 4,8 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

Vannkraft- og varmeproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var de tre første kvartalene 2016 på henholdsvis 1820 GWh og 105 GWh, mot 1903 GWh og 89 GWh for samme periode i 2015, men det har vært over normalproduksjonen. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var de tre første kvartalene på 21,8 øre/kWh mot 17,0 øre/kWh i 2015. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris for de tre første kvartalene på 25,5 øre/kWh. Forhåndssalget av kraft til høyere priser enn hva markedet har gitt de tre første kvartalene, gir et betydelig resultatbidrag.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 96 millioner kroner for de tre første kvartalene i 2016, mot 103 millioner kroner for tilsvarende periode i 2015. Det er avsatt 12 millioner kroner til vedtatte bemanningstilpasninger i konsernet.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som tilfredsstillende i et år hvor kraftprisene har vært lave.

Konsernet hadde de tre første kvartalene 2016 en EBITDA, korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter, på 317 millioner kroner som er 21 millioner kroner høyere enn året før. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 56 prosent.

Kostnadskutt og diversifisering

Konsernet forventer lavere resultater fremover som følge av fortsatt lave kraftpriser, og jobber kontinuerlig med tiltak for å møte dette. Kostnadsprogram har gitt og vil gi positive effekter. Konsernet har nylig vedtatt å redusere bemanningen med om lag 15 årsverk. Hovedgrepet er avtaler om tidligpensjon eller ordinær pensjon der flertallet vil fratre i løpet av 2017. Det arbeides også aktivt med diversifisering av virksomheten gjennom investeringer i nye forretningsområder, blant annet datasenter.

Akershus Energi og Bulk Infrastructure har tidligere kjøpt gamle Schibsteds trykkeri i Groruddalen. Dette er nå omdøpt til Oslo Internet Exchange (OS-IX). OS-IX har de siste 15 årene vært Norges største datasenter og et svært sentralt knutepunkt for internasjonal datakommunikasjon til Norge.

Det investeres nå betydelig i en oppgradering av OS-IX og det klargjøres ytterligere arealer til nye og eksisterende datasenterkunder. Investeringene er sentrale i vår industrielle satsing og legger til rette for økt inntjening fra andre områder som ikke har eksponering mot kraftpriser.

Akershus Energi har i sommer utvidet samarbeidet med Bulk Infrastructure ved å kjøpe 50 prosent av aksjene i Terrebulk AS som eier det tidligere Aller trykkeri på Skytta i Nittedal. Bygget er på 11 000 kvm.

Satsingen innen datasenter og eiendom er nå samlet i det hundre prosent eide datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS.

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

Telefon ikonCreated with Sketch.

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?