Tilfredsstillende resultat for Akershus Energi 1. halvår 2016

Tilfredsstillende resultat for Akershus Energi 1. halvår 2016

Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 1. halvåret 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2016 vært en mindre hendelse med begrenset personskade. Sykefraværet det 1. halvåret i 2016 var på 4,5 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

Vannkraft- og varmeproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var det 1. halvåret 2016 på henholdsvis 1180 GWh og 89 GWh, mot 1216 GWh og 75 GWh for samme periode i 2015. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var det 1. halvåret på 22,0 øre/kWh mot 20,5 øre/kWh i 2015. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris for det 1. halvåret på 26,4 øre/kWh. Forhåndssalget av kraft til høyere priser enn hva markedet har gitt det 1. halvåret, gir et betydelig resultatbidrag.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 73 millioner kroner for 1. halvår i 2016, mot 84 millioner kroner for tilsvarende periode i 2015.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som tilfredsstillende i et år hvor kraftprisene har vært lave.

Konsernet hadde 1. halvår 2016 en EBITDA, korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter, på 224 millioner kroner som er på samme nivå som året før. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 58 prosent.

Akershus Energi diversifiserer sin virksomhet for å øke inntekter fremover

Konsernet forventer lavere resultater fremover som følge av fortsatt lave kraftpriser, og jobber kontinuerlig med tiltak for å møte dette. Kostnadsprogram har gitt og vil gi positive effekter. Det arbeides også aktivt med diversifisering av virksomheten gjennom investeringer i nye forretningsområder, blant annet datasenter.

Akershus Energi kjøpte seg inn i Brennaveien 20 B i Nittedal som eies av Bulk Infrastructure. Bygget på 11 000 kvm er tidligere Allers trykkeri på Skytta. De to samarbeidspartnerne har tidligere kjøpt gamle Schibsteds trykkeri i Groruddalen som nå er omdøpt til Oslo Internet Exchange (OS-IX). OS-IX har de siste 15 årene vært Norges største datasenter og et svært sentralt knutepunkt for internasjonal datakommunikasjon til Norge.

Investeringene sammen med Bulk Infrastructure er sentrale i Akershus Energi sin industrielle satsing og utvikling av nye forretningsområder som diversifiserer virksomheten. Partnerne eier 50 % hver av den felles satsningen. Dette legger til rette for økt inntjening fra andre områder som ikke har eksponering mot kraftpriser. Det nye forretningsområder er i oppbyggingsfase og samles i det 100 prosent eide datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS.

Til sammen kontrollerer Bulk Infrastructure og Akershus Energi et totalareal på om lag 36 000 m2 fordelt på de to byggene. Med totalrenovering og omstilling til topp moderne datasentre ønsker man å sikre at byggene blir en viktig infrastruktur i den pågående digitaliseringen av Norge.

Det er byggenes beliggenhet og egenskaper på strøm og fiber som danner grunnlaget for satsingen og gir mulighet for å foredle norsk vannkraft til datakraft og datasenter, som forventes å bli fremtidens nye kraftkrevende industri i Norge.

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?