Tilfredsstillende resultat første kvartal

Tilfredsstillende resultat første kvartal

Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for det første kvartalet i 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig høy vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2016 vært en mindre hendelse med begrenset personskade. Sykefraværet det første kvartalet i 2016 var på 5,1 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

God vannkraft- og varmeproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var det første kvartalet 2016 på henholdsvis 592 GWh og 68 GWh, mot 622 GWh og 53 GWh for samme periode i 2015. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var det første kvartalet på 22,7 øre/kWh mot 23,9 øre/kWh i 2015. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris for det første kvartalet på 27,7 øre/kWh.

Konsernet gjennomfører store rehabiliteringsprosjekter på flere av vannkraftanleggene, og er derfor godt tilfreds med høy tilgjengelighet på anleggene det første kvartalet 2016. Forhåndssalget av kraft til høyere priser enn hva markedet har gitt det første kvartalet, gir et betydelig resultatbidrag.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 48 millioner kroner for det første kvartalet i 2016, mot 50 millioner kroner for tilsvarende periode i 2015. Konsernet oppnådde dermed tilnærmet samme resultat for det første kvartalet i 2016 som året før, på tross av en nedgang i kraftpriser fra året før.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som tilfredsstillende i et år hvor kraftprisene er blitt ytterligere redusert.

Konsernet hadde for det første kvartalet 2016 en EBITDA korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter på 128 millioner kroner som er på samme nivå som året før. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 59 prosent.

Fortsatt lave kraftpriser

Konsernet forventer lavere resultater fremover som følge av fortsatt lave kraftpriser, og jobber kontinuerlig med tiltak for å møte dette. Kostnadsprogram har gitt positive effekter og blir videreført. Det samme gjelder sikringssalg. Konsernet har store rehabiliteringsprosjekter og har høyt fokus på god prosjektstyring. Det arbeides også aktivt med diversifisering av virksomheten gjennom investeringer i nye forretningsområder, blant annet datasenter.

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?