Tilfredsstillende resultat de tre første kvartalene 2015

Tilfredsstillende resultat de tre første kvartalene 2015

Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for de tre første kvartalene i 2015, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig høy vannkraftproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2015 vært en mindre hendelse med begrenset personskade. Sykefraværet de tre første kvartalene i 2015 var på 3,4 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

God vannkraftproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var de tre første kvartalene 2015 på henholdsvis 1903 GWh og 89 GWh, mot 1841 GWh og 90 GWh for samme periode i 2014. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var de tre første kvartalene på 17 øre/kWh mot 22,2 øre/kWh i 2014. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris for de tre første kvartalene på 23 øre/kWh.

Konsernet gjennomfører store rehabiliteringsprosjekter på flere av vannkraftanleggene, og er derfor godt tilfreds med høy tilgjengelighet på anleggene de tre første kvartalene 2015. Forhåndssalget av kraft til høyere priser enn hva markedet har gitt de tre første kvartalene, gir et betydelig resultatbidrag.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 103 millioner kroner for de tre første kvartalene 2015, mot 107 millioner kroner for tilsvarende periode i 2014. Konsernet oppnådde dermed tilnærmet samme resultat for de tre første kvartalene i 2015 som året før, på tross av en nedgang i kraftpriser fra året før på ca. 20 prosent.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som tilfredsstillende i et år hvor kraftprisene er blitt ytterligere redusert.

Konsernet hadde for de tre første kvartalene 2015 en EBITDA korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter på 296 millioner kroner mot 343 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 57 prosent mot ca. 59 prosent for samme periode i 2014. Lønnsomheten fra den underliggende virksomheten er derfor fortsatt tilfredsstillende.

Fortsatt lave kraftpriser

Konsernet forventer lavere resultater fremover som følge av fortsatt lave kraftpriser, og jobber kontinuerlig med tiltak for å møte dette. Kostnadsprogram har gitt positive effekter og blir videreført. Det samme gjelder sikringssalg på kraft og valuta. Konsernet har store rehabiliteringsprosjekter og har høyt fokus på god prosjektstyring. Det arbeides også aktivt med diversifisering av virksomheten gjennom investeringer i nye forretningsområder, blant annet datasenter.

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?