Tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2015

Tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2015

Akershus Energi oppnådde i 1. halvår 2015 et tilfredsstillende resultat til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig høy vannkraftproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har første halvår 2015 vært en mindre hendelse med begrenset personskade. Sykefraværet i 1. halvår var på 4,3 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige drift, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

God vannkraftproduksjon og forhåndssalg av kraft

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 1. halvår på henholdsvis 1216 GWh og 76 GWh, mot 1255 GWh og 76 GWh for samme periode i 2014. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var i 1. halvår på 20,5 øre/kWh mot 20,9 øre/kWh i 2014. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris for 1. halvår på 25,5 øre/kWh.

Konsernet gjennomfører store rehabiliteringsprosjekter på flere av vannkraftanleggene, og er derfor godt tilfreds med høy tilgjengelighet på anleggene i 1. halvår 2015. Forhåndssalget av kraft til høyere priser enn hva markedet har gitt 1. halvår, gir et betydelig resultatbidrag.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 84 millioner kroner for 1. halvår 2015, mot 86 millioner kroner for 1. halvår i 2014.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som tilfredsstillende i et år hvor kraftprisene er blitt ytterligere redusert.

Konsernet hadde 1. halvår 2015 en EBITDA korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter på 220 millioner kroner mot 247 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 59 prosent mot ca. 60 prosent for samme periode i 2014. Lønnsomheten fra den underliggende virksomheten er derfor fortsatt tilfredsstillende.

Fortsatt lave kraftpriser

Konsernet forventer fortsatt lave kraftpriser, og jobber kontinuerlig med tiltak for å møte dette. Kostnadsprogram har gitt positive effekter og blir videreført. Det samme gjelder sikringssalg på kraft og valuta. Konsernet har store rehabiliteringsprosjekter og har høyt fokus på god prosjektstyring. Det arbeides også aktivt med diversifisering av virksomheten gjennom investeringer i nye forretningsområder, blant annet datasenter.

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?