Et godt resultat pr. 3. kvartal

Et godt resultat pr. 3. kvartal

Til tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for de tre første kvartalene i 2014.Konsernet konsentrerer seg om kjernevirksomheten som er vannkraft og fjernvarme, og har et høyt fokus på kostnadskontroll og kostnadsreduksjon.

Høyt fokus på HMS

Helse, miljø og sikkerhet har svært høy prioritet, både når det gjelder gjennomføring av våre rehabiliteringsprosjekter og i øvrige deler av konsernets virksomhet. Det har i de tre første kvartalene i 2014 ikke vært skader som har ført til sykefravær, og sykefraværet i perioden var på 2,6 %.

Resultat og produksjon

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt på 92 millioner kroner for de tre første kvartalene i 2014, mot 63 millioner kroner for samme periode i 2013.

Korrigert for urealiserte verdiendringer er konsernets resultat etter skatt for de tre første kvartalene i 2014 på 117 millioner kroner, mot 140 millioner kroner for samme periode i 2013. Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten, og anses som et tilfredsstillende resultat tatt i betrakting betydelig lavere markedspriser på kraft i forhold 2013.

Konsernet hadde de tre første kvartalene i 2014 en positiv kontantstrøm fra driftsaktiviteter på 187 millioner kroner, etter betalte skatter på 180 millioner kroner.

Vannkraftproduksjon og fjernvarmeproduksjon var de tre første kvartalene i 2014 på henholdsvis 1 841 GWh og 90 GWh i forhold til 1 694 GWh og 99 GWh for samme periode i 2013. Gjennomsnittlig markedspris på kraft var de tre første kvartalene i 2014 på 22 øre/kWh mot 27 øre/kWh i samme periode i 2013.

Lavere kraftpriser og økte investeringer fremover

Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i kraftprisene, og det forventes lavere resultater de kommende årene. Konsernet vil derfor ha et høyt fokus på risikostyring og gjennomføring av effektivisering og kostnadsreduksjoner fremover.

Konsernet er inne i en fase med omfattende rehabiliteringer av egne og deleide vannkraftanlegg. Flere av konsernets vannkraftverk er 40 år eller eldre, og det vil være behov for betydelige rehabiliteringer i den kommende 5-årsperioden. Rehabiliteringen av kraftverket Rånåsfoss 1 med en investering på ca. 800 millioner kroner er i henhold til plan, og alle de 6 gamle aggregatene er nå tatt ut av drift og 2 nye aggregater er satt i ordinær drift.

Gjennom sine eierandeler i Opplandskraft deltar Akershus Energi i flere prosjekter for å bygge ut ny vannkraft i Glomma- og Lågenvassdraget.

Reduserer CO2-utslipp i Akershus

I tillegg til vannkraftproduksjon har Akershus Energi utbygging og drift av fjernvarme som satsingsområde. Fjernvarmevirksomheten er lokalisert i Akershus fylke, og de fleste anleggene er plassert på Romerike. Satsingen på fjernvarme er et av flere tiltak for å produsere mer fornybar energi og bidra til redusert utslipp av CO2.

Ungdom, energi og miljø

Miljøutfordringer er et viktig område for Akershus Energi, og bedriften har et undervisningstilbud til elever i ungdomskoler og videregående skoler i fylket. Målet er å skape gode holdninger og økt kunnskap om energi og miljø.

Kontaktpersoner

Jørn Myhrer

Konsernsjef, CEO

+47 911 55 041

Eskil L. Jensen

Økonomidirektør, CFO

+47 934 18 175

Tilbake

Fant du det du lette etter?