Et godt resultat 1. halvår 2014

Et godt resultat 1. halvår 2014

Til tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for 1. halvår 2014. Konsernet konsentrerer seg om kjernevirksomheten som er vannkraft og fjernvarme, og har et høyt fokus på kostnadskontroll og kostnadsreduksjon.

Høyt fokus på HMS

Helse, miljø og sikkerhet har svært høy prioritet, både når det gjelder gjennomføring av våre rehabiliteringsprosjekter og i øvrige deler av konsernets virksomhet. Det har i 1. halvår 2014 ikke vært skader som har ført til sykefravær, og sykefraværet i perioden var på 2,7 %.

Resultat og produksjon

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt på 75 millioner kroner for 1. halvår 2014, mot 108 millioner kroner for samme periode i 2013.

Korrigert for urealiserte verdiendringer er konsernets resultat etter skatt for 1. halvår 2014 på 92 millioner kroner, mot 90 millioner kroner for samme periode i 2013. Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten, og anses som et tilfredsstillende resultat.

Konsernet hadde i 1. halvår 2014 en positiv kontantstrøm fra drift på 63 millioner kroner, etter betalte skatter på 180 millioner kroner. Vannkraftproduksjon og fjernvarmeproduksjon var i 1. halvår 2014 på henholdsvis 1 255 GWh og 76 GWh i forhold til 1 073 GWh og 86 GWh for samme periode i 2013. Gjennomsnittlig markedspris på kraft var i 1. halvår 2014 på 21 øre/kWh mot 31 øre/kWh i samme periode i 2013.

Lavere kraftpriser og økte investeringer fremover

Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i kraftprisene, og konsernet forventer lavere resultater i årene fremover. Konsernet vil derfor ha et høyt fokus på risikostyring og gjennomføring av effektivisering og kostnadsreduksjoner fremover.

Konsernet er inne i en fase med omfattende rehabiliteringer av egne og deleide vannkraftanlegg. Flere av konsernets vannkraftverk er 40 år eller eldre, og det vil være behov for betydelige rehabiliteringer i den kommende 5-årsperioden. Rehabiliteringen av kraftverket Rånåsfoss 1 med en investering på ca. 800 millioner kroner er i henhold til plan, og alle de 6 gamle aggregatene er nå tatt ut av drift og 2 nye aggregater er satt i ordinær drift.

Gjennom sine eierandeler i Opplandskraft deltar Akershus Energi i flere prosjekter for å bygge ut ny vannkraft i Glomma- og Lågenvassdraget.

Kontaktpersoner

Jørn Myhrer

Konsernsjef, CEO

+47 911 55 041

Eskil L. Jensen

Økonomidirektør, CFO

+47 934 18 175

Tilbake

Et godt resultat 1. halvår 2014
Fant du det du lette etter?