Et godt resultat i 2013

Et godt resultat i 2013

Akershus Energi oppnådde et godt resultat til tross for lave kraftpriser i 2013. Selskapet har konsentrert seg om kjernevirksomheten, vannkraft og fjernvarme, og tatt grep for å senke kostnadene.

Sikringssalg av kraftproduksjonen og sikring av vekslingskurser for valuta har også vært viktige bidrag til resultatet.

Satser på HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i prosjektgjennomføring og alle deler av virksomheten. Det har i 2013 ikke vært skader som har ført til sykefravær. Sykefraværet i 2013 var på 3,5 %.

Produksjonstall

I 2013 hadde konsernet en positiv kontantstrøm fra drift på 379 millioner kroner etter betalte skatter og renter. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2013 på henholdsvis 2 315 GWh og 145 GWh mot 2 587 GWh og 128 GWh i 2012. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2013 på 29,2 øre/kWh mot 22,1 øre/kWh i 2012.

Bedre årsresultat enn i 2012

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et årsresultat etter skatt på 197 millioner kroner for 2013, mot 177 millioner kroner i 2012.
Korrigert for urealiserte verdiendringer er konsernets årsresultat etter skatt for 2013 på 196 millioner kroner, mot 170 millioner kroner i 2012. Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten, og anses av konsernet som godt.

Lavere kraftpriser og økte investeringer fremover

Det er stor usikkerhet rundt utvikling i kraftprisene og konsernet forventer lavere resultater fremover i tid. Arbeidet med risikostyring og gjennomføring av effektivisering og kostnadsreduksjoner vil fortsette.
 
Konsernet er inne i en fase med omfattende rehabiliteringer av egne og deleide vannkraftanlegg. Flere av konsernets vannkraftverk er 40 år eller eldre, og det vil være behov for betydelige rehabiliteringer i den kommende 5-årsperioden.
Gjennom sine eierandeler i Opplandskraft deltar Akershus Energi i flere prosjekter for å bygge ut ny vannkraft i Glomma- og Lågenvassdraget.

Reduserer CO2-utslipp i Akershus

I tillegg til vannkraftproduksjon har Akershus Energi utbygging og drift av fjernvarme som satsingsområde. Fjernvarmevirksomheten er lokalisert i Akershus fylke, og de fleste anleggene er plassert på Romerike. Det har også i 2013 vært utbyggingsaktivitet i Lillestrøm og Lørenskog. Satsingen på fjernvarme er et av flere tiltak for å produsere mer fornybar energi og bidra til redusert utslipp av CO2.

Fjernvarme i pluss

Fjernvarmevirksomheten har vært igjennom en omfattende omstilling. Virksomheten genererte en kontantstrøm fra drift på 33 millioner kroner i 2013, og et positivt resultat etter skatt på 3 millioner kroner. Dette er en viktig milepæl for fjernvarmevirksomheten, som har som målsetning å utvikle seg videre til en lønnsom produksjon- og salgsvirksomhet av fornybar energi.
Som en del av virksomheten i energiparken bidrar også konsernet i arbeidet som foregår med å produsere hydrogen av biogass.

Underviser ungdom om energi og miljø

Miljøutfordringene er viktige for Akershus Energi. Det tar vi tak i blant annet ved å ha et undervisningstilbud til ungdomsskoleelever og elever i videregående skoler i fylket. Formålet med dette er å skape gode holdninger og økt kunnskap om energi og miljø.

Kontaktpersoner

Jørn Myhrer

Konsernsjef, CEO

Telefon ikonCreated with Sketch.

+47 911 55 041

Eskil L. Jensen

Økonomidirektør, CFO

Telefon ikonCreated with Sketch.

+47 934 18 175

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?