Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Akershus Energi konsernet hadde pr. 30.09.2013 et resultat etter skatt på 63 millioner kroner, mot 157 millioner kroner for samme periode forrige år. Styret anser resultatet fra den underliggende virksomheten i konsernet som godt.

Korrigert for urealiserte verdiendringer er resultat etter skatt pr. 30.09.2013 på 140 millioner kr, mot 146 millioner kroner for samme periode forrige år. Konsernet hadde pr. 30.09.2013 en positiv kontantstrøm fra drift på 245 millioner kroner.

Produksjonsvolumet for vannkraft var 1 698 GWh i de tre første kvartalene i 2013 (1 935 GWh i 2012) og for fjernvarme 99 GWh (78 GWh i 2012). Høyere oppnådde kraftpriser gjennom sikringssalg av produksjonsvolumet for vannkraft for i de tre første kvartalene i 2013 har oppveid for en lavere produksjon i forhold til fjoråret.

Virksomheten har i perioden hatt god kostnadsstyring og kontroll, både for drifts- og utbyggingsaktiviteter.

Fjernvarmevirksomheten genererer nå positiv kontantstrøm fra drift og forventes å gi et regnskapsmessig overskudd etter skatt i årene som kommer.

Ombygging av kraftverket Rånåsfoss I i Glomma startet opp i første halvår 2011, og forventes ferdigstilt i løpet av 2016. Denne ombyggingen er kostnadsberegnet til 800 millioner kroner og vil gi en årlig produksjonsøkning på ca. 60 GWh.

Konsernets fjernvarmesatsning er lokalisert til Akershus regionen, og virksomheten er nå samlet i datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Konsernets satsning på fjernvarme er et av flere grep konsernet gjør for å produsere mer fornybar energi, og gjennom det redusere CO2 utslipp.

Hovedsatsingsområdet for konsernet er produksjon av, og handel med vannkraft, samt utbygging og drift av miljøvennlig fjernvarme. Konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune.

Konsernregnskapet til Akershus Energi er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS).

Kontaktpersoner

Jørn Myhrer

Konsernsjef, CEO

Telefon ikonCreated with Sketch.

+47 911 55 041

Eskil L. Jensen

Økonomidirektør, CFO

Telefon ikonCreated with Sketch.

+47 934 18 175

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?